: جستجو

(گم شدن شوهر)

س1:  شخصى كه زنى را ازدواج نموده پس از مدّتى بر خلاف ميل خودش از زنش جدا شد و مسافرت نمود، و او در حالى كه دور از خانواده اش هست ولى مخارج زنش را مى دهد، امّا نمى تواند به نزد زنش بيايد و زنش هم نمى تواند به نزد او برود و تقاضاى طلاق نمايد، آيا اين زن براى طلاق گرفتن مى تواند به حاكم شرع رجوع نمايد؟
ج1:  اگر شوهرش نفقه و خرج او را ندهد، آنوقت جايز است حاكم شرع طلاق بدهد.
س2:  در اينجا زنى هست كه ازدواج نموده و داراى يك فرزند شده است، پس از زمانى شوهرش ناپديد شده و هيچگونه اطّلاعى از حالش نمى توان بدست آورد، و معلوم نيست كه او زنده است يا مرده است، آيا در زنى او باقى مى ماند يا نه؟ و آيا از او رها مى تواند بشود، تا با ديگرى ازدواج نمايد؟
ج2:  بر او جايز نيست كه ازدواج نمايد مگر اينكه به حاكم شرعى مراجعه نمايد و او مطابق قوانين شرعى او را طلاق بدهد.
س3:  زنى كه شوهر ناپديدش مرده باشد آيا عدّه آن از زمان وفات شوهرش هست و يا از موقعى كه خبر وفات به او رسيده است مى باشد؟
ج3:  از وقتى كه خبر مرگ او رسيده است بايستى عدّه نگهدارد.
س4:  زنى كه شوهرش ناپديد شده و خبرى از او نيست، پس او را مردى كه مى داند زن داراى شوهريست كه غايب است و از او اطلاعى در دست نيست ازدواج مى كند سپس بعد از مدتّى معلوم شد كه ازدواج آن پس از گذشتن يكسال از وفات شوهر اوّل بوده است، حكم ازدواج آنها را بيان فرمائيد؟
ج4:  ازدواج آنها باطل است، و زن بايد از وقت رسيدن خبر عدّه وفات نگهدارد، و موقعى كه عدّه تمام شد، مرد دومّى حق دارد كه عقد بر آن زن را تجديد كند اگر چه احتياط مؤكّد در اينست كه ترك عقد نموده و از همديگر جدا شوند.
س5:  ناپديدى كه زنده است و پيدا نمى شود حكم زنش چيست؟
ج5:  واجب است بر زن صبر نمايد.
س6:  مردى كه ناپديد است و با خبر شدن از او ممكن نيست، حكم زن او چيست؟ خواه مخارج او را ولىّ آن مرد بدهد يا نه؟
ج6:  اگر ولىّ آن مرد نفقه او را بدهد واجب است كه صبر كند، و اگر نفقه اش را ندهد زن حق دارد كه حاكم شرع را در جريان بگذارد، و او تا چهار سال از ناپديد شدن شوهرش وقت بدهد كه جستجو تكميل شود، سپس طلاق بدهد.

«« « 1 » »»