: جستجو

(احضار جنّ ( جنّ دارى ))

س1:  در نزد بعضى از مؤمنين طريقى هست كه به ( تسخير جن ) ناميده مى شود و هنگامى كه مى پرسيم از اين جريان مى گويند كه عملكرد ما از اين براى كار خير است و يا براى علاج مريض است آيا اين عمل جايز است؟
ج1:  تسخير جنّ به خودى خود جايز است به شرط اينكه به سحر مبتنى نباشد و به مؤمنى ضرر نرساند ولى بهتر است كه از اين كار دورى نمايند.
س2:  شخصى كه مريض است و چنين اعتقاد مى كند كه سبب مريضى آن از طرف جنّ است، آيا مراجعه كردن آن به سحر كنندگان و يا منجّمها و يا به كسانى كه احضار جن به جهت علاج مى نمايند جايز است يا نه؟
ج2:  جايز است بر او مراجعه نمودن به كسى كه سحر را استخدام نمى كند و اين هيچ اشكالى ندارد و اما آنكه سحر را استخدام مى كند مراجعه نمودنش به او جايز نيست مگر اينكه ضرر شديدى داشته باشد و علاجش منحصر به آن باشد.

«« « 1 » »»