: جستجو

(تصوير صاحبان روح)

س1:  دانشجويان و شاگردان در مراحل مختلف تحصيلشان از آنها تكليف خواسته مى شود كه صورت موجودات زنده را بكشند و همچنين برخى از اشخاصى كه از آنها چنين كار خواسته مى شود آيا جايز است كه ترسيم نمايند؟ و اى بسا خود عمل و يا به عنوان وظيفه درسى خواسته مى شود كه ترسيم به صورت مجسّمه باشد آيا اين هم جايز است؟
ج1:  جايز نيست.
س2:  آيا گلدوزى كردن صورت حيوانات اگر كامل باشد و يا ناقص باشد كه دستها و يا پاهايش نباشد و يا صورت روشن نباشد و يا شكل را مسخ كند چطور است و كدامين اينها جايز و كدام آنها جايز نيست؟
ج2:  وقتى كه به صورت گفته شود كه صورت حيوان است گرچه ناقص باشد گلدوزى حرام مى باشد، و اگر صدق نكند كه صورت حيوان است بدين سان كه صورت يك عضو از اعضاء حيوان باشد و يا از شكل بياندازد كه بكلى مسخ شده باشد كه صورت حيوان گفته نشود حلال مى باشد.
س3:  آيا آيات قرآنى را مى توان به شكل پرنده و يا انسان ( يعنى صاحبان روح ) نوشت؟ همانطورى كه در بعضى از ساختمانها و زيورها وجود دارد؟
ج3:  اگر نوشته را به صورت صاحب روحى درآورند حرام است.

«« « 1 » »»