: جستجو

(غش ( گول زدن ))

س1:  در سؤال پيشين اگر مشترى ادعا كند كه آن مواد و وسيله ها را به جهت تقلب نمى خرد بلكه به لحاظ اينكه به شركت اصليش بفروشد مى خرد در اين صورت حكم چيست؟
ج1:  از جواب سؤال پيشين حكم اين هم معلوم مى شود.
س2:  آيا فروختن موادّى كه فروشنده گمان مى كند كه مشترى آن را در چيزهاى تقلبى بكار خواهد گرفت و به خورد مردم خواهد داد كه اصلى هست همانند فروختن ظرف شكولاتها كه خالى شده و فروختن ظرفهاى پپسى كه خالى شده است جايز است يا نه؟
ج2:  اگر منفعت بردن از آن در راه صحيح ممكن باشد عيب ندارد و تنها دانستن اينكه مشترى آن را در چيز تقلبى بكار مى برد ضرر نمى رساند.
س3:  بعضى از اشخاص بنگاه معاملاتى ماشين دارند و آن كسى كه مردم را با چرب زبانى فريب دهد استخدام مى كند كه اگر كسى ماشين خودش را فروخت او در برابر مشترى ادّعا كند كه اين ماشين تصادفى نيست و هيچ عيب و ايرادى ندارد و در صورتى كه او مى داند كه تصادفى است و عيب و نقصان بيشترى دارد حكم وجهى كه از لحاظ آن ماشين گرفته مى شود به عنوان بخشش و يا هديه و يا به عنوان ديگر چيست؟
ج3:  اگر كسيكه وجهى را دريافت مى كند در فريب دادن شركت داشته باشد آن وجهى كه در مقابل آن گرفته مى شود حرام است، و اما اگر تنها به عنوان هديّه از معامله اى كه در آن فريب داده شده است باشد حلال است.

«« « 1 » »»