: جستجو

(كسبهاى حرام)

س1:  از محضرتان تقاضامنديم كه رأى شريف خودتان را درباره اى خريدن بليط هاى بخت آزمائى كه در انگلستان معروف به (اللوترى) است بيان فرمائيد كه اگر منفعت آن يا قسمتى از منافع آن به آنهائى كه انحراف جنسى دارند خرج شود؟
ج1:  در سابق حكم آن را گفتيم كه خريدن آن جايز است ولى چون فرض مى شود كه منفعت آن به كسانى كه انحراف جنسى دارند خرج مى شود ظاهر اينست كه شركت نمودن در اين حرام است زيرا كه در آن تقويت و تشويق نمودن به كار خيلى زشت و بد است مگر اينكه خرج نمودن آنان رسمى و آشكارا نباشد به طورى كه شركت كردن در آن تقويت نباشد و خداوند سبحان از نيتها آگاه هست.
س2:  در انگلستان بازيچه اى هست كه آن را بليط بخت آزمائى (اللوترى) گفته مى شود كه آن را شركت سهامى چاپ مى كند و در آن صورت چهارده رقم شماره هست و بليط بخت آزمائى را به مبلغ ارزان مى فروشد كه اختيار مى كند شركت كننده در آن بازى عدد شش رقمى را، و اگر آن عدد با شماره هاى پنهانى كه در نظر گرفته شده است مطابق آمد آنوقت شركت كننده به جايزه اى بزرگى كه اى بسا به ميليون ها تومان برسد دست خواهد يافت در صورتى كه شركت اعلان مى كند كه برخى از منفعت هاى مسابقه در كارهاى خيريّه كه نزد آنها هست صرف مى شود، آيا جايز است كه مسلمان يك بليط اين چنينى را بخرد به نيّت اينكه شايد برنده باشد و متعهد مى شود كه اگر برنده شدم قسمتى از آن و يا كلّ آن را در نيكوكاريهاى اسلامى خرج خواهد كرد و اين مال را از دست اينها بدر خواهد آورد؟
ج2:  ظاهر اينست كه معامله صحيح است و آن از برد و باخت حرام نمى باشد زيرا كه برد و باخت حرام آنست كه به مال مالك نمى شود مگر با برنده بودن همانطورى كه بخت آزمائى اين چنين است اما معامله در اينجا عبارت است از اينكه شركت بليط را به پول كمى مى فروشد و خريدار آن را به پول كم مى گيرد به شرط اينكه اگر شماره اش مطابق آن عدد پنهانى شد كه شركت در نظر گرفته است آنوقت جايزه را بدهند.
س3:  در انگلستان بازيچه اى هست به آن (اللوترى) بخت آزمائى گفته مى شود كه آن را شركت سهامى چاپ مى كند كه صورت چهارده رقم عدد در آن هست و بليط بخت آزمائى را به مبلغ ارزان مى فروشد كه مشترك اختيار كند از بازيچه عدد شش رقمى را كه اگر شماره ها مطابق شماره هاى پنهانى كه در نظر گرفته شده در آمد آنوقت شركت كننده جايزه اى بزرگى را كه اى بسا به ميليونها پوند برسد برنده مى شود، و ما مى دانيم كه شركت مى گويد كه برخى از منفعت هاى بازيچه را در امورات نيكو كارى كه نزد آنان هست خرج مى شود، آيا براى مسلمان جايز است كه بليط اين چنينى را بگيرد به قصد اينكه برنده اى جايزه بشود و تعهد نمايد كه اگر برنده شدم آنرا در راه نيكوكارى اسلامى همه اش و يا قسمتى از آنرا خرج نمايد و مال را از دست اينها در آورد؟
ج3:  شركت كردن در معامله با خريدن بليط با شرط مذكور جايز است و در صورت برنده شدن لازم نيست كه از مالش بخشش نمايد.
س4:  شنيدم يكبار و يا خواندم كه امام علّى (عليه السلام) لعنت نموده به كسى كه با شطرنج و نرد بازى كند، آيا اين صحيح است و آيا حضرتعالى جايز مى دانيد و بچه علت جايز ميدانيد؟
ج4:  بازى كردن با شطرنج براى سرگرمى باشد و يا براى برد و باخت باشد حرام است و روايات در اين باره زياد است و ما را مجال گفتن آنها و استدلال كردن با آنها نيست.
س5:  آيا قمار چيست و آيا نر تخت حرام است و حكم بازى كردن با آن براى سرگرمى نه براى برد و باخت چيست؟
ج5:  قمار عبارت از بازى است كه ساختار آن بر برد و باخت بوده و براى بدست آوردن مال اختراع شده، و دومله از قمار است و بازى با آن بدون برد و با برد حرام است.
س6:  آيا بازى كردن به وسيله اى منج (الزار) كه در بازيهاى سرگرم كننده معروف است جايز است؟
ج6:  بلى جايز است اگر بازى قمار نباشد.
س7:  آيا فروختن آلات قمار و لهو و لعب و شرابها و ناپاكها بر آن كسانى كه آنها را حلال مى دانند از كافرها و اهل كتاب و مرتدها و مانند آنان جايز است يا نه؟
ج7:  جايز نيست.
س8:  فرموديد كه سلام دادن به بازيگر شطرنج حرام است آيا اين شامل بازى كنندگانى هست كه مرجع تقليد آنها بازى با شطرنج بدون برد را جايز مى داند يا نه؟
ج8:  ظاهر اين است دليل حرام بودن سلام به اين شامل نمى شود.
س9:  اميدوارم كه آلات قمار را بطور كامل بيان فرمائيد؟
ج9:  آلات قمار از تعريف خود اسباب بازى قمار معلوم مى شود و آن هر نوع اسباب بازى است كه براى برد باخت ساخته شده و فقط براى بدست آوردن مال با آن بازى مى كنند، نه براى غرض و مقصود ديگر مثل حلّ كردن مسائل علمى كه مقصود از آن بالا بردن سطح معلومات باشد و يا وزنه اى سنگينى را بر دارد كه عضلاتش نيرومند گردد، ولى اينها با صرف نظر نمودن از اسباب بازيهاى قديم مانند شطرنج و نرد مى باشد زيرا كه آنها در هر حال بدون نظر به اختراع آنها كه به چه غرض ساخته شده است حرام است.
س10:  نزد ما در دولتهاى خليج دستگاههاى گيرنده اى هست كه مى تواند تمامى كانالهاى ايستگاههاى تلويزيونى جهان را كه بنام ماهواره مى باشد مى گيرد و بيشتر كانالها فيلمهاى زننده و لخت و عور و يا مقدمات آن را نشان مى دهند، آيا شخص مى تواند كه با اين دستگاه آن كانالها را بگيرد و آيا نظرتان اينست كه استعمال آن بطور كلّى حرام است و يا تنها آن كانالها را كه فيلمهاى زننده و لخت و عور را نشان مى دهند حرام است، و ما جريان قطيف را مى دانيم و آنها در معرض خطر از لحاظى و جهت ديگرى بودند چه بهتر كه حكم قطعى آن بدون تفصيلى كه در آن اعتبار اذيّت نوع باشد بيان گردد؟
ج10:  چه بهتر كه در صورت امكان سعى شود اين دستگاهها وارد مملكت و شهرها نشود تا از فساد عمومى جلوگيرى شود و پس از وارد شدن آنها به مملكت و شهر چاره اى براى جلوگيرى از آن نباشد و لازم است بر مؤمن كه اگر از خود و خانواده اش از مرتكب شدن به حرام خاطر جمع نباشد از آن دورى گزيند و اجتناب نمايد، و چنانكه اگر خريدن آن ديگران را كه اطمينان نيست كه از حرام خوددارى كنند جرئت به خريدن آن و استعمال آن در حرام بنمايد باز هم لازم است آن را نخرد زيرا كه حرام است جرئت دادن و تشويق كردن به حرام همانطورى كه عقلا و شرعاً خودش و خانواده اش را در معرض انجام دادن حرام قرار دادن حرام است و خداوند از نيّت ها آگاه است.
س11:  نزد ما كانالهائى تلويزيون عربى هست و برنامه هاى مسابقه نشان مى دهد و چند تا سئوالى مطرح مى كنند، و هر كسى كه مى خواهد جواب دهد با همان محل در ميان مى گذارد و قرعه كشى مى كنند و هر كس كه برنده شد جايزه از هزار تا ده هزار دلار مى دهند و شركت كننده به غير از پول مكالمه تلفنى كه حدود چهار دلار است ضرر نمى كند؟ آيا بر ما جايز است با آن روال شركت كنيم؟ و آيا مال و پولى كه جايزه مى دهند حلال است و يا حرام است؟ و حكم شرعى آن از لحاظ حقوق شرعى (خمس) چيست؟
ج11:  در مسابقه اى ذكر شده شركت نمودن عيب ندارد و مال و پولى كه به لحاظ برنده شدن مى دهند حلال است و خمس در آن واجب نيست مگر اينكه از مخارج سالانه اش در سر سال اضافه بيايد، همانطورى كه حكم منفعت هاى ديگر هم همين است.
س12:  بعضيها جايگاهى هوائى درست مى كنند كه كبوترها تربيت كنند و آنها را دسته جمعى پرواز دهند و همانند آن و خريد و فروش كنند و در عرف عامى آنجا را (قوشخانه) مى گويند آيا اين عمل شرعاً جايز است؟
ج12:  بلى اين عمل جايز است اگر حرام ديگر را در پى نداشته باشد همانند رنجانيدن همسايه ها و با خبر شدن از اسرار آنها و دزدى كبوترها از اشخاص ديگر و مانند اينها از آن چيزهائى كه متعارف است در نزد اين كبوتر خانه ها كه در اين صورتها حرام مى شود.
س13:  كتابهاى مخالفين ما آيا آنها هم از كتابهاى گمراه كننده اى است كه خريد و فروش آن جايز نمى باشد مگر به قصد اينكه نقض شود و جواب گفته شود؟
ج13:  كتابهاى مخالفين در اعتقادات از كتابهاى گمراه كننده (ضلال) است امّا كتابهاى آنها در غير عقايد از كتابهاى گمراه كننده (ضلال) نيستند.
س14:  در بعضى جاها و غذاخوريها نوشته اى صورت غذاها را به مشتريها مى دهند كه آنها ببينند و هر كدام را اختيار نمودند بخواهند، آيا چاپ كردن اين نوشته (فاكتور) جايز است در صورتى كه از ارقام آن شراب و گوشت خوك مى باشد؟
ج14:  آرى جايز است اگر چه احتياط استحبابى آنست چاپ نكنند و دورى گزينند.
س15:  در محّل ما جمعى هستند كه نوعى از پرنده ها را كه ناميده مى شوند به (مرغ آبى) مى فروشند در حالى كه او را بواسطه اى دادن مادّه سمّى كه خردل گفته مى شود شكار مى كنند و مرغها بعد از داخل شدن آن مادّه سمّى به بدنشان مى ميرند و اين شكارچى ها مى آيند بعد از مردن سر آن را مى برند و به مردم مى فروشند، آيا نظر شرع مقدس در خريد و فروش مرغ ذكر شده چيست؟ و برخى از اشخاص با اينكه مى دانند كه آن با طريق مذكور شكار شده به لحاظ اينكه آنان بازار مسلمانان است مى خرند و گناه آن را از آن فروشنده مى دانند آيا بر آنها خريدنش جايز است ؟
ج15:  اگر بدانند كه مرغ پيش از آنكه ذبح شود مرده است خريد و فروش آن حرام است و خوردن آن هم حرام است و آن نجس است و هر چيزى كه با آن ملاقات با رطوبت كند ناپاك مى شود، و گرفتن از مسلمان آن را حلال نمى كند و بازار مسلمين هم حلال نمى نمايد، و امّا دادن خردل به مرغ اگر خوردن آن زيان بخش باشد آن حرام است گرچه زنده او را ذبح نمايند.
س16:  فروختن ماهيهاى حرام مانند مارماهى و منفعت بردن از پول آن جايز است؟
ج16:  اگر منفعت ظاهرى آن خوردن حرام باشد فروختن آن جايز نيست.
س17:  آيا فروختن خون به مشترى كه از آن استفاده مى كند صحيح است ؟
ج17:  آرى فروختن آن در صورتى كه منفعت حلال داشته باشد كه از جمله اى آن تزريق نمودن بر رگ كسى كه به آن احتياج دارد جايز مى باشد
س18:  آيا كتابهاى گمراه كننده را به آن شخصى كه خودش گمراه است همانند فروختن تورات و انجيل بر اهل كتاب جايز است يا نه؟
ج18:  جايز نيست.
س19:  شخصى كه در اداره دولتى كار مى كند آيا جايز است بر او كه براى خودش مبلغى را براى قطعى كردن معامله به رفيقش شرط نمايد؟ و آيا در صورتى كه دادن آن مبلغ به صاحب معامله بر طبق وضع حالش زيان بخش باشد حكم تفاوت مى كند؟ و آيا جايز است بر او مبلغى دريافت نمايد بدون اينكه قبلا در مقابل قطعى نمودن معامله شرط كند و بدون پرداخت چيزى معامله را منجّر ننمايد، ولى تعيين مقدار پرداخت مبلغ را به صاحب معامله بر حسب حالش واگذار نمايد؟
ج19:  از نظر شرعى در مقابل قطعى نمودن معامله چيزى گرفتن مشكل است.
س20:  آيا گرفتن ماهى از مخالف (سنّى) و ما نمى دانيم كه آيا آن از ماهيهاى فلس دار (پولك دار) است يا نه جايز مى باشد؟
ج20:  لازم است كه پولك دار بودنش را احراز كنى اگر چه از خبر دادن شخصى كه در دست آنست احراز نمائى در صورتى كه متهّم نباشد.
س21:  آيا براى مؤمن جايز است فروختن مار ماهى با اينكه مى داند خوردن آن حرام است؟
ج21:  احتياط وجوبى آنست كه نفروشد اگر مقصود از آن خوردن باشد و يا به كسى كه حلال مى داند خوردن آن را هم نفروشد و اما براى كود كردن و خوردن حيوانات و مانند آنها جايز است بلى اگر گناه كرد و فروخت بر آن كسى كه خوردن آن را حلال مى داند از مخالفها جايز است كه پول آن را بگيرد.
س22:  آيا فروختن مار ماهى و گوشت خرگوش و مانند آنها به كسانى كه خوردن آنها را حلال مى دانند جايز است؟
ج22:  جايز نيست آرى اگر معامله بشود پول گرفتن به قاعده الزام جايز مى باشد.
س23:  مرغ و گوشتهائى كه از ممالك غير اسلامى وارد مى شود آيا فروختن آن به مسيحيها و مخالفين و همانند آنان كه آن را حلال مى دانند جايز است؟ و آيا حكم آن شامل گوشت خوك و شرابها هم مى شود يا نه؟
ج23:  آنهائى كه در سئوال ذكر شده فروختن آنها و غير از آنها از حرامها را به آنان كه حلال مى دانند جايز نيست.
س24:  وقتى كه داخل غذاخورى مى شوم پول طعامى را كه خواهم خورد مى دهم ناگهان مى بينم كه صاحب غذاخورى بليط هاى شماره دارى پخش مى كند كه هر كس شماره اى مخصوصى را بر دارد به آن جايزه اى نقدى و يا چيزى به عنوان جايزه مى دهد، و اين را صاحب غذاخورى كرده كه جلب مشترى بيشتر نمايد آيا اين بليط ها و جايزه ها جايز است يا حرام است؟
ج24:  حلال است و اشكالى ندارد.
س25:  آيا تلويزيون در زمان ما از آلات لهو شمرده مى شود يا نه؟
ج25:  ظاهر اين است كه آن از آلات مشترك ميان لهو و غير لهو است پس فروش آن جايز مى شود.
س26:  در بازارها بعضى از بازيهاى الكترونيكى از صفحه دستگاه كامپيوتر و از صفحه دستگاه كه آتاى ناميده مى شود رايج شده است آيا حكم اين طور بازى كردنها چيست؟
ج26:  اين طور بازى كردن اگر همراه با بازى قمارى همانند شطرنج همراه نباشد عيب ندارد، بلى رهن گرفتن (گرفتن چيزى در صورت برنده شدن) جايز نيست.
س27:  اينجا بعضى از درسها است كه در حسابهاى مالى و دقت نظر در آن است و بعضى از اوقات پيش مى آيد كه درس دهنده برخى از درسهائى كه مربوط به درس ربا و حساب آن مى باشد را مى گويد آيا اين درس گفتن حرام است، و مزد گرفتن بر آن جايز نمى باشد؟
ج27:  گفتن درس مزبور و مزد گرفتن بر آن حرام نيست.

«« « 1 » »»