: جستجو

(مكارم اخلاق)

س1:  كسى كه به مرض لالى (يا به درد ديگرى) مبتلا شده و او خودش را دلدارى مى دهد آيا براى اين اجر و پاداشى معينى هست؟
ج1:  اگر بر اين ابتلاء صبر كننده باشد براى او اجر و پاداش صبر بزرگ است.

«« « 1 » »»