: جستجو

(استمناء)

س1:  آيا جايز است استمناء نمودن اگر چه در هفته يك مرتبه به خاطر اينكه انسان در مهلكه اى زنا نيافتد با علم به اينكه ازدواج دائم و غيردائم براى او متعذر باشد، و هم چنين روزه گرفتنى كه معتبر است براى آنها ميسر نباشد؟
ج1:  جايز نيست استمناء كردن حتّى در حالتى كه ذكر شد.
س2:  آيا استمناء كردن از گناهان كبيره مى باشد و چنانچه براى زنها منى نباشد (همانطورى كه دكترها مى گويند) آيا ماليدن زنها بر زنها جايز است و اگر در مرتبه اى اول جايز باشد آيا پخش كردن آن ميان زنها در مرحله اى دوم جايز است خصوصاً با علم به اينكه به سلامت انسان و به اجتماع زيان بخش است؟
ج2:  لذت بردن با ماليدن و مسّ كردن بر مرد و زن اگر چه با انزال نباشد جايز نيست و استثناء نمى شود از آن مگر مسّ كردن يكى از زن و شوهر و مانند آنها يكديگر را و هم چنين ماليدن خود را براى آماده شدن به زناشوئى حلال هم مانعى ندارد.
س3:  نظر حضرتعالى درباره اى استمناء چيست و در خصوص آن چه نصيحتى داريد؟
ج3:  اقدام كردن به آن كار حرام است و در روايات بسيار تأكيد شده كه انسان غريزه اى جنسى خود را كنترل كند و خود را از افتادن به حرام نگه دارد حتّى از پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) نقل شده كه بيشتر اشخاصى كه از امت من به جهنم مى روند شكم چرانان و شهوترانانند. همانطورى كه از عمل ذكر شده بخصوص نهى شده و در احاديث شريف تعبير شده كه انجام دهنده اى استمناء همانند ازدواج كننده اى خودش مى باشد، در روايت امام صادق (عليه السلام) آمده است كه سه طايفه هستند كه خداوند متعال با آنها سخن نمى گويد و نظر به آنان نمى كند و از آنها ازدواج كننده با خودش و مفعول را شمرد علاوه زيانهاى بدنى و اجتماعى آن بايستى كه انسان را وادار كند كه از انجام آن عمل دورى گزيند، و لازم است بر مؤمنين از اين عمل پرهيز كنند، چونكه آن از حرامهاى شديد بوده و ضررهائى كه ذكر شد ببار مى آورد.
س4:  بعضى از جوانان به خاطر عدم امكان ازدواج استمناء مى نمايند و نمى توانند ترك نمايند هنگاميكه به حرام بودن آن خبر داديم توبه نمودند و به نماز خواندن برگشتند و مى گويند آيا مى توانيم در ماه يك مرتبه و يا دو مرتبه استمناء نمائيم ؟
ج4:  اين كار براى آنان جايز نيست حتّى در عمر يك مرتبه هم جايز نيست.
س5:  كسى كه مدّتى استمناء كرده در حالى كه نمى دانست كه آن عمل حرام است و انسان را جنب مى نمايد آيا حكم نمازها و روزه هاى آن چيست؟
ج5:  واجب است نمازها را اعاده و قضاء نمايد و به آن اندازه كه يقين به باطل بودنش دارد كفايت مى كند، امّا روزه اش صحيح است و قضا كردن آن لازم نيست.

«« « 1 » »»