: جستجو

(اجزاء وضو)

س1:  حكم آن كسى كه در وضو رو و يا دستهايش را از روى سهو و غفلت سه مرتبه بشويد چيست ؟
ج1:  اگر غرض از اين سه بار ، سه بار ريختن آب است بدون اينكه در هر ريختن همه عضو مغسول را فرا گيرد وضو صحيح است و اما اگر مقصود از اين سه مرتبه به طور كامل شستن باشد فقط شستن دست چپ سه مرتبه سهواً موجب بطلان است نه عضوهاى ديگر .
س2:  آيا آب بيشتر و يا عرق در اعضاى وضو باشد به وضوى انسان ضرر مى رساند ؟
ج2:  ضرر ندارد مگر اينكه در اعضاى مسح باشد و آن اندازه باشد كه با آب مسح قاطى شود و مسح با هر دوى آنها صورت بگيرد .
س3:  آيا واجب است لفظ جلاله ( خدا ) را كه بر بدن انسان خالكوبى كرده اند محو نمود ؟
ج3:  بلى خالكوبى جايز است و محو كردن آن لازم نيست .

«« « 1 » »»