: جستجو

(غناء)

س1:  و اگر چنانكه جايز باشد رقص كردن لطفاً سئوالات مسطوره در ذيل را جواب دهيد، آيا در مباح بودن رقص زنان شرايط ذيل بايد باشد. الف: آيا جاى رقصيدن مباح باشد و در حسينيّه و مسجد جايز نمى باشد؟ ب: آيا شرط است كه مرد و پسر مميزّ به آنجا داخل نشود؟ ج: آيا شرط است كه آلات لهو استعمال نكنند و غناء ننمايند؟ د: آيا شرط است كه نامحرم صداى آنها را نشنود؟ هـ: آيا شرط است كه سخنان باطل نگويند؟ و: آشكار نشدن عورت شرط است؟ ذ: فتنه بوجود نيامدن شرط است؟ ح: زنها به يكديگر با نظر شهوت نگاه نكنند؟ ط: شرط است كه عكسبردارى مخصوصاً عكسبردارى متحرك نشود؟ ى: آيا در اين خصوص چيز اضافى شرط است و يا تصحيح عمومى است؟
ج1:  الف: به جواب سئوال (565) مراجعه شود.
ب: بلى اگر آمدن آنان باعث به حرام افتادن باشد مانند نگاه كردن به نامحرم و يا به تهيج شهوت مرد و يا زن باشد شرط است كه نيايند.
ج: بلى شرط است كه از آنها به آن طورى كه در سابق گفته شد استفاده نكنند.
د: بلى اگر شنيدن شهوت را برانگيزد شرط است كه نامحرم نشنود.
هـ: اگر منظور از باطل دروغ باشد و همانند آن از چيزهائى كه حرام است باشد نبود آن شرط است و اگر مقصود تعريف كردن و فخر ورزيدن و مانند آنها باشد نبودنش شرط نيست.
و: بلى اين شرط است بدين معنى كه كشف عورت در حال رقص و غير رقص حرام است
ذ: بلى اين شرط است.
ح: اين هم شرط است.
ط: تصوير عيب ندارد بشرط اينكه بر آن غير از زنان نگاه نكنند و امّا اگر مردان اطلاع پيدا كنند اشكال دارد.
ي: در اين باره نصيحتى هست از اين كارها بهتر است دورى گزينند اگر چه حلال مى باشد زيرا كه اين كارها اى بسا انسان را به حرام مى كشاند و حداقّل انيست كه از ياد خدا غافل مى نمايد.
س2:  آيا جايز بودن رقص حكم اوّلى است و به حكم ثانوى حرام مى شود؟
ج2:  ميزان در حلال بودن و حرام بودن آنست كه در سابق گذشت.
س3:  اگر رقصيدن جايز باشد آيا به فورم اهل فسق همانند رقص كننده اى فلانى معروفه مثلا ( خدا او را از رحمت خودش دور نمايد و يا هدايت كند ) جايز است؟
ج3:  جواب آن در جواب سئوال (563) گفته شد.
س4:  و اگر اينها جايز باشند آيا در حسينيّه هم جايز است؟
ج4:  آرى جايز است مگر اينكه هتك حرمت به حسينيّه محسوب گردد و يا خلاف شرط وقف كننده باشد و يا مخالف نظر متولّى آن باشد و حكم مسجد هم مثل آن است.
س5:  ـ آيا كف زدن هم همين طور است؟
ج5:  بلى.
س6:  رقصيدن زنان با زنان جايز است ؟
ج6:  بلى جايز است ولى احتياط واجب آنست كه اگر همراه با موسيقى باشد و هماهنگ نمايند ترك كنند.
س7:  و اگر حرام بودن بطور عموم نباشد آيا در تعزيه اى امام حسين (عليه السلام) و سرودهاى وطنى اسلامى و مدح حضرات معصومين (عليهم السلام) موسيقى جايز است؟
ج7:  موسيقى كه لهوى نباشد جايز است و اگر لهوى باشد به طورى كه در جواب سئوال (538) گفته شد حرام است.
س8:  آيا بكار بردن آلات موسيقى همانند طبل بطور عموم حرام است و يا در صورت لهو و باطل بودن حرام است؟
ج8:  در صورت لهو بودن همانطورى كه در غناء گذشت حرام است زيرا هر دو از يك باب مى باشند.
س9:  آيا رقصيدن زن براى شوهر و رقصيدن شوهر براى زنش و غناء كردن آنها به يكديگر جايز است؟
ج9:  غناء كردن به هر دو حرام است و احتياط وجوبى آنست كه اگر رقصيدن با هماهنگى موسيقى باشد آنهم حرام است.
س10:  آيا جايز است كه زن در برابر زنها در عروسيها و غير عروسيها رقص نمايد؟
ج10:  احتياط واجب اينست كه رقص نكند اگر همراه با هماهنگى موسيقى باشد.
س11:  آيا براى زنان جايز است كه در موقع خواندن اشعار و آواز خوانى در عروسيها بر ظرفها بزنند؟ و آيا در غير عروسى موقع خواندن اشعار زدن بر ظرفها جايز است ؟
ج11:  زدن ظرفها همانند زدن طبلها است اگر ساختار آن بر لذت بردن و لهو كردن باشد حرام مى شود و معيار لهو را در غناء در جواب سئوال (538) گفته ايم مراجعه شود.
س12:  حكم استعمال و گوش دادن موسيقى بطور عموم و حكم موسيقى جديد چيست و منظورم اينست كه موسيقى جديد در خواندن و آلاتش با قديميها تفاوت دارد و آلت قديمى استعمال نمى شود؟
ج12:  موسيقى جديد، با قديمى فرق ندارد و هر دو حرام است.
س13:  آيا بكار بردن دايره هاى زنگى در مجالس و يا غير مجالس جايز است؟
ج13:  هيچ وقت جايز نيست.
س14:  ما جمعى از دختران فارغ التحصيل دانشگاه تربيت بدنى هستيم و ما در محل تمرين خانمها كار مى كنيم و ساختار كار ما تمرينهاى بدن سازى (خوش اندامى) براى زنان است و اين تمرينها را پياده كردن لازم گرفته كه نغمه هاى كوتاه موسيقى غربى را كه مخصوصاً براى بجا آوردن حركتهاى تمايلى كه بيشتر شباهت به حركتهاى رقص كننده دارد گذاشته اند بسرايند و بسيارى از اوقات هماهنگى ميان لحن موسيقى و تمرين دهنده و تمرين كننده مى باشد و آن شباهت زيادى به شادمانى (طربى) كه شريعت و دين حنيف آن را منع كرده است دارد و اين ما را با اشكال مواجه نموده و در حرج شرعى مى باشيم، درخواست عاجزانه از محضرتان اينست كه رأى شرعى خود را آشكار نمائيد تا ممكن شود بر ما جامه عمل پوشيدن به آنچه حكم مى فرمائيد؟
ج14:  گوش دادن به موسيقى به آن طورى كه گفتيد حرام است و وابستگى ساختار كارتان بر آن آن را حلال نمى كند، و آنكه بر مسلمانان واجب است اين است كه آن كارى را انتخاب كنند كه مطابق حكم شرع باشد و با شريعت مناسبت داشته باشد نه آنى را كه فرهنگ غرب كافر و تمدنهاى اشغالگر الگو داده است كه بشر را به آتش سوزان مى كشاند از خداوند سبحان خواستاريم كه فارغ التحصيلان دختران مسلمان و تمامى مؤمنين را پاى بند به دينشان نمايد و به فرهنگ خودشان كه آنها را به معتدل ترين مسؤليت و والاترين مقام انسانيت بالا برده است ارزش قايل شوند خداوند يارى كننده اى مؤمنين است.
س15:  رقصيدن زن با شوهرش و يا براى شوهرش با در نظر گرفتن اينكه اين رقص همراه با شنيدن موسيقى مى باشد حكم شرعى آن چيست؟
ج15:  گوش دادن به موسيقى و رقص كردن به هواى آن و هماهنگ شدن با آن جايز نيست.
س16:  آيا موسيقى بيگانه ها را كه به موسيقى كلاسيك ناميده مى شود گوش دادن جايز است؟
ج16:  جايز نيست.
س17:  حكم گوش دادن موسيقى كه به سمفونيه ناميده مى شود چطور است؟
ج17:  جايز نمى باشد.
س18:  غنائى كه براى زنها جايز است آيا آن وقت عقد خوانى است يا شب زفاف و يا كدام وقت است؟
ج18:  آن مجلس زفاف عروس به شوهرش است بشرط اينكه مردها با زنها قاطى نشوند و مردان صداى زنان را كه تحريك شهوت نمايد نشنوند.
س19:  فتواى حضرتعالى در سد ذرايع (كه يكى از قانونهاى اهل تسنن است مثل مصلحت انديشى) چيست؟
ج19:  از حجت و دليلهاى شرعى نيست همانطورى كه نمى تواند ارتكاب حرامها و مخالفت شرع را جايز و نيكو نمايد.
س20:  اگر مكلّف تشخيص ندهد كه اين صدا شامل برگرداندن صداى (ترجيع) حرام است يا نه آنوقت حكم چيست؟
ج20:  حكم آن از جواب سئوال گذشته معلوم مى شود.
س21:  اگر به مكلّف ثابت نشد كه اين صدا غناء است يا نه آيا جايز است كه به آن گوش دهد؟
ج21:  اگر شبهه اى مفهوميّه باشد (معنى غناء را خوب نمى داند) آنوقت جايز نيست، و اگر شبهه اى موضوعيّه باشد (معنى غناء را مى داند ولى نمى داند كه به اين هم شامل مى شود يا نه) جايز است كه گوش بدهد.
س22:  آيا غناء زنان در عروسيها جايز است و تعريف غناء چيست و آيا از عروسيها مقصود زفاف است و يا اينكه به مجلس عقد خوانى و حناء و غير از اينها شامل مى شود؟
ج22:  بلى غناء زنان در عروسيها جايز است و آنهم مخصوص به مجلس زفاف است.
س23:  درباره موسيقى و سرود خوانى چه مى فرمائيد؟
ج23:  موسيقى حرام است اگر به طور لهو باشد همانطورى كه متعارف است ميان اهل فسق و خوشگذرانها، و هم چنين است حكم در خصوص غناء و سرود اگر به آنها غناء صدق نمايد ولى اگر غناء صدق نكند حلال است.
س24:  آيا جايز بودن غناء زنها در عروسيها به مجلس زفاف مخصوص است و يا مجالس ديگر عروسى را شامل مى شود؟
ج24:  دليلى كه جايز مى شمارد مخصوص به زفاف عروسها است و براى غير از آن از مجالسى كه به تناسب ازدواج منعقد مى شود شامل نمى شود بلكه مرجع در آن عموميّت دليل منع است پس از اينكه ممكن است زفاف خصوصيتى در حلال بودن آن داشته باشد زيرا كه در آن جمع كردن الفتى است كه از نظر شرعى مرغوب است.
س25:  در اينجا ما با مشكلى مواجه هستيم كه چگونه غناء مناسب با مجالس اهل فسق را تعريف و تبيين كنيم زيرا ما مى بينيم كه خوانندگان در مرثيه ها و مولودها از آواز خوانهاى غناء كننده تقليد در لحن مى نمايند فقط مضمونش را تغيير مى دهند كه انسان را به شك مى اندازد در حكم آن كه چگونه غناء را تعريف كند و در صورت شك كردن در غناء بودن حكم چيست؟
ج25:  از آنچه قبلا گفتيم روشن مى شود كه لحنهاى غناء كنندگان را در مجالس روضه خوانى تقليد كردن جايز مى باشد زيرا كه قصد لهو و عبث در آن نيست بلكه مقصود اشك ريختن بر حق پامال شده و جلوه كردن مصيبتى است كه شرعاً خوب و مطلوب است.
س26:  آيا جايز است در عروسيها رقص و غنائى كه متعارف در نزد اهل فسق است بكند؟
ج26:  اگر نامحرم صدايش را نشنود و موسيقى نواخته نشود غناء نمودن در خصوص حال زفاف جايز است، و امّا رقص حكم آن در گذشته بيان شد.
س27:  آيا براى همسر جايز است كه براى به شوق آوردن شوهرش رقص نموده و آوازه خوانى و غناء كند؟
ج27:  غناء جايز نيست و اما رقص كردن اگر تنظيم آن با هماهنگى موسيقى باشد احتياط وجوبى آنست كه آن را ترك نمايد ولى اگر آن جور نباشد عيب ندارد.
س28:  آيا گوش دادن به آواز خوانى كه از آواز خوانى اهل فسق نمى باشد چطور است؟
ج28:  اگر طورى باشد كه روال آن طرب آور بوده و از آن لهو قصد مى شود حرام مى باشد.
س29:  درگيرى در خصوص تشخيص غناء و موسيقى كه مناسبت با مجالس لهو و فسق باشد بيشتر مى شود به آن جهت اميدواريم كه آن را معين فرمائيد و آنچه در نزد حضرتعالى مسلّم است كه كدام قسمت از آن حلال و كدام قسمت حرام مى باشد تعيين نمائيد و از براى شما است اجر؟ الف: موسيقى تصويرى كه همراه ديدن فيلم بطور عادى مى باشد؟ ب: مدحهاى پيامبر و امثال آن كه در ماه رمضان از رسانه ها پخش مى شود؟ ج: گرداندن صدا (ترجيع صوت) و كشيدن آن و غناء كردن به شعر در مدح معصومين (عليهم السلام) بدون استعمال آلات لهو اينها چگونه است؟
ج29:  جايز است.
س30:  آيا گوش دادن به موسيقى كه غناء در آن نيست جايز است؟ در صورتى كه مى دانيم بعضى از مجتهدين گوش دادن به موسيقى كلاسيك را جايز مى دانند؟
ج30:  حرام است گوش دادن به موسيقى اگر چه خالى از غناء باشد در صورتى كه از آن قسمى باشد كه اهل فسق و فجور بكار مى برند.

«« « 1 2 » »»