: جستجو

(دروغ)

س1:  آيا دروغ در مزاح و شوخى جايز است؟
ج1:  دروغ جايز نيست آرى اگر به قصد خبر دادن به خلاف واقع نباشد بلكه به نيّت مزاح باشد آنوقت دروغ گفته نمى شود و حرام نمى باشد.
س2:  پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود خداوند لعنت كند دروغگو را اگرچه مزاح كننده باشد (لعن الله الكاذب ولوكان مازحاً) آيادروغ به صورت مزاح جايز است و آيا دروغ به كودكى كه تمييز نمى دهد جايز است؟
ج2:  خبر دادن دروغ جايز نيست اگرچه از باب مزاح باشد و امّا دروغ بر كودك كه داراى تمييز نيست ظاهر اين است كه آن به قصد خبر دادن نمى باشد كه دروغ باشد در آن بلكه مقصود از آن صورت خبر است دروغ نمى شود بلى اگر مقصود از آن خبر دادن باشد آنوقت دروغ حرام مى شود.
س3:  زيد به خاطر مزاح و خوشى خبرهائى كه درست نيست مى گويد و حاضرين مى دانند اين را و او خودش مى داند كه حاضرين در مجلس مى دانند خبر صحيح نيست آيا اين از مجلس هاى دروغ شمرده مى شود؟
ج3:  اگر به نيّت خبر دادن باشد حرام مى شود، و اگر به قصد خبر دادن نباشد بلكه به قصد مزاح باشد به صورت خبر حرام نمى شود.

«« « 1 » »»