: جستجو

(در عاقّ والدين)

س1:  حال ما خوب بود و ما را دكّانى در وسط بازار بود و به سبب عملكرد پدرم كه آشنائى با وضع بازار تجارى نداشت ما نادار شديم و مغازه مان از هر چيز خالى شد فقط قفسه ها باقى ماند و پدرم قبول نمى كند كه از دكان به تجارت مشروع كه سود آور باشد بهره بردارى شود و حاضر نمى شود جاى ديگر برود كه آنجا كار زياد است بلكه مى خواهد من هم با او باشم و تا كنون كه سنّ من به سى سال نزديك است و ازدواج نكرده ام و هم چنين برادرم كه از من چهار سال بزرگ است اين طور است حال آنها نه ازدواجى هست و نه كارى و نه رفاهى و سبب آن كارها خود رأى بودن پدرم مى باشد آيا به من سزاوار است از نظر شرعى مخالفت پدر نموده و اطاعت از او ننمايم؟
ج1:  بلى جايز است، زيرا كه فرمانبردارى از پدر آنوقتى كه به پسر ضرر برساند واجب نيست، بلكه با او بايستى كه با نيكى (برّ) و خوبى رفتار نمائى.
س2:  اگر پدر و مادر فرزند خودشان را از بجا آوردن برخى از عملهاى مستحبّى منع كنند به جهت اينكه عملهاى عبادتى است آيا اطاعت آنها واجب است؟
ج2:  آنكه از اطاعت آنها واجب است آن اندازه است كه به آنها نيكى (برّ) نموده و رفتار خوبى با آنها نمايد و غير از اين واجب نيست.
س3:  در صورتى كه پدر از ديدار برادرش منع كند چون پدر اختلاف با پسرش دارد آيا اطاعت آن در اين امر لازم است؟
ج3:  اطاعت آن واجب نيست مگر اينكه در اين ديدار رنجانيدن پدر و يا اهانت به او باشد.
س4:  مؤمنى مى خواهد در مسجد محلّه اش نماز بخواند ولى پدر و مادرش به جهت تقيّه مخالفت مى كنند آيا لازم است كه به آنها موافقت نمايد و يا مى تواند در اين خصوص مخالفت كند؟
ج4:  اگر از ضرر نترسد جايز است به آنها مخالفت نموده و در مسجد نماز بخواند ليكن بهتر است بر او كه كوشش نمايد تا آنها را قانع و راضى كند.
س5:  آيا بر مؤمن جايز است كه نامش را تغيير دهد و آيا اين كار عنوان عاق والدينى بخود نمى گيرد؟
ج5:  بلى اين كار جايز است و به عنوان عاق والدين لاحق نمى شود مگر اينكه به عنوان اعتراض به آنها باشد به طورى كه ترك كردن نام اوّل به خاطر اين باشد كه چون آنها انتخاب نموده اند و براى مخالفت با آنان بنمايد.
س6:  آيا بر پسر واجب است در صورتى كه پدرش امر كند كه همسرش را بواسطه اى بد رفتاريش با خانواده اى شوهرش طلاق دهد قبول نموده و طلاق دهد؟
ج6:  بر پسر واجب نيست كه همسرش را طلاق دهد ولى بر پسر واجب است كه با نزديكانش خوب رفتار نمايد و سزاوار است بر او كه از بد رفتارى همسرش با فاميلش جلوگيرى نمايد.
س7:  شخصى كه ازدواج نكرده است دلش مى خواهد درس بخواند و آسايش زندگيش هم در آنست كه در حوزه اى علميه درس بخواند و خانواده اش مى خواهد كه برايش همسر اختيار كنند ولى ازدواجش مانع از رسيدن به آرزويش مى شود زيرا كه او را پاى بند عيال مى كند اما اكنون به تنهائى آزاد است آيا احتياط در اين است كه اطاعت پدر و مادر نموده و ازدواج نمايد؟ و يا اينكه اطاعت آنها ننموده و به حوزه علميّه بيايد در صورتى كه مى داند كه ديگر آنها به ازدواج اين اقدام نخواهند كرد و كمك مالى در صورت رفتن به حوزه نخواهند نمود؟
ج7:  بر او واجب نيست كه در اين خصوص اطاعت از پدر و مادر نمايد اگر چه بهتر است رضايت آنها را به هر صورتى باشد جلب نمايد زيرا كه رضايت آنان از اسباب توفيق است.
س8:  آيا بر نماز گزار در صورت صدا كردن پدرش بانامش عجله كردن و ترك نمودن مستحبّات واجب است؟
ج8:  اين مسئله با اختلاف حالتها تفاوت مى كند، زيرا كه واجب همانا نيكى كردن به پدر و مادر (برّ والدين) است و براى آن ضابطه اى تعيين شده نيست.

«« « 1 » »»