: جستجو

(فرازى از حرامها)

س1:  در سئوال گذشته اگر صاحب سّر از اهل كتاب و يا كافر باشد حكم تفاوت مى كند؟
ج1:  اگر كافر آن شخص را امين بر سّرش قرار داده باشد بر او حرام مى شود كه به امانت خيانت كند و سّرش را فاش نمايد.
س2:  شخصى به سّر شخص ديگرى آگاه گرديد سپس به او گفت كه در برابر آشكار نكردن اين سّر فلان مبلغ بايد بدهى وگرنه اين سّر را آشكار و پخش خواهم نمود آيا اين از نظر شرعى جايز است و حكم مال گرفته شده چيست؟
ج2:  پخش كردن سّر مؤمن اگر به او ضرر رساند و بدنام كند حرام است و تهديد كردن براى بدست آوردن مال هم حرام است.
س3:  اگر مؤمن كارى كرد كه به اهانت مؤمن ديگرى سبب شد بدون اينكه قصد توهين داشته باشد و يا آن مؤمن ديگر اظهار كند كه به او توهين شده است آيا اين به حرام مرتكب شده است؟
ج3:  اگر آنكه كرده است توهين به مؤمن باشد حرام ولى اگر غافل باشد از اين و ملتفت نباشد بر آن آن معذور است و باز خواست نخواهد شد همانطورى كه اگر چيز نجسى را ندانسته بنوشد و يا با غفلت از جنب بودنش به مسجد برود معذور مى باشد
س4:  در آيه اى و لا تركنوا الى الذين ظلموا( ) (و بر ظالمان تكيه ننمائيد) آيا عمل پاسبان و مأمور راه ترابرى هم مصداق آيه اى شريفه است و همچنين گمركى؟ و در بعضى از روايات آمده است كه هر كس در دل شب قيام كند و دعا نمايد دعاى او رد نمى شود مگر كمك كننده ظالم و شرطى (پاسبان) و كمر كى؟
ج4:  كمك به ظلم كنندگان بطور عموم حرام است بلكه از گناهان كبيره است و اعمال ذكر شده از شديدترين نوع كمك به ظالم و حرام است.
س5:  حكم كسى كه در ترازو دزدى مى كند در صورتى كه به اندازه اى دينار سابق مى باشد چيست؟
ج5:  نيّت مى كند كه حق مردم را در صورت امكان و شناختن به خود شان بر گرداند و كسانى را كه مى شناسد رضايت آنها را جلب مى نمايد و اگر نمى شناسد قصد كند كه در صورت شناختن حقش را خواهم داد.
س6:  معناى تعرّب بعد از هجرت كه در باب گناهان كبيره آمده است چيست؟
ج6:  مقصود از آن سفر به شهرهايست كه مسلمان نمى تواند دين خود را در آنجا نگه دارد، و يا به واجبات اسلام نمى تواند عمل كند.
س7:  در برخى از فروشگاههائى كه نفت سفيد را بوسيله حلبى هاى معدنى مى فروشند بايع قسمتى از آن حلبى را مى كوبد تا نفت كم بگيرد و بيشتر استفاده كند و برخى از مشتريها نمى دانند ولى بعضيها مى دانند با اين حال مى خرند ولى چه اندازه توى آن نفت است معلوم نمى شود آيا اين معامله مشكل است و يا صحيح است؟
ج7:  اين كم فروشى در ميزان است اگر مشترى نداند و اگر مشترى بداند باز هم چون وزنش معلوم نيست حرام مى باشد.
س8:  برخى از اشخاص بعضى از خانه هاى مسكونى و عمارتهائى كه بنا مى كنند دكور درست مى كنند و چيزهائى كه با سنگينى و متانت سازگار نيست همانند آئينه بندى و نقشه هاى رنگارنگ و چيزهائى كه مبالغ هنگفت خرج برمى دارد در آن ساختمان بكار مى برند آيا اين مخارج در اين زمان اسراف نيست و گاهى هم روسازى ساختمان را با مرمر ايتاليائى (گرانيت) پرقيمت روسازى مى كنند؟
ج8:  اين از اسراف نيست حدّاكثر اينكه تجمّل مى باشد، آرى نسبت به بعضى از اشخاص اسراف است چونكه به شأن و حال آن شايستگى ندارد و در عرف از احتياجات او شمرده نمى شود.

«« « 1 » »»