: جستجو

(استنجاء)

س1:  اگر آب نباشد و وظيفه مكلّف تيمّم باشد چگونه خودش را با سنگ و پارچه پاك مى كند و چون با آب پاك نمى كند اين احتمال هست كه از ذرات نجاست باقى بماند و به لباس و بدن او سرايت كند ؟
ج1:  از غائط استنجاء مى شود بدين سان كه مخرج غائط را بوسيله سنگ ها و پارچه ها و غير از آنها مى توان پاك نمود اما بول به غير از آب پاك نمى شود و در صورت نبودن آب و تنگى وقت با چيزى مى پوشاند كه مبادا نجاست سرايت كند و فقط همان محل نجس مى ماند و آن وقت اضطرارى نماز مى خواند .

«« « 1 » »»