: جستجو

(زكات فطره)

س1:  اگر كسى فقير باشد و هاشمى (سيّد) نباشد و زن هاشميّه داشته باشد و مى خواهد فطره اى يك نفر دست بدست ميان عائله اش بگرداند همانطورى كه در رساله اى منهاج جنابعالى در ص 391 مسأله (94) آمده است آيا جايز است فطره اش به زن سيده اش بدهد و از آن هم به اولادش كه سيّد نيستند بدهند سپس به كس ديگر بدهند؟
ج1:  آرى جايز است اين چونكه آن زكات مستحب است ولى بهتر اين است كه اوّل زكات را زن هاشميّه اخراج كند و بدهد به آن مرد سپس آن دست بدست ميان خانواده اش بگرداند.
س2:  آيا بر وكيل تصرف كردن در زكات فطره كه بر مستحقش بدهد بدون اجازه گرفتن شرعى جايز است؟
ج2:  با دادن به مستحق ديگر حاجت به اذن گرفتن از حاكم شرعى نيست.
س3:  در رساله اى منهاج حضرتعالى جلد اوّل ص 394 مسأله (110) در خصوص زكات فطره آمده است كه اگر زكات فطره را جدا كند جايز نيست آن را عوض نمايد آيا اين حكم شامل اسكناسها و يا پول خورده اى مصرفى هم شامل مى شود و تبديل آن به غير آن و مساوى و يا زياده بر آن از نقدها جايز نمى باشد؟
ج3:  آرى حكم مذكور شامل آنها هم مى شود.
س4:  آيا مكلّف مى تواند كسى را كه در شهر ديگر است وكيل كند كه زكات فطره در آنجا به جهت پايين بودن قيمت گندم در آنجا و گران بودن در شهرى كه خود زندگى مى كند از طرف اين بدهد يا نه؟
ج4:  بلى مى تواند.

«« « 1 » »»