: جستجو

(صنفهاى مستحقّ زكاة)

س1:  چگونه مى توانيم فقير بودن كسى را بدست آوريم آيا شنيدن از خود فقير اگر مورد وثوق باشد و در صورت عدم وثوق اگر پيدا شود از عادلها و مورد وثوقها كه شهادت به فقير بودن آن بدهند كفايت مى كند يا نه؟ و در هر دو مورد اگر پس از اين فقير شرعى نبودن آن آشكار گردد درحاليكه مال را تلف كرده و برگرداندن امكان ندارد، آيا ذمّه اى زكات دهنده برى مى شود؟ و در صورتى كه دهنده اى زكات وكيل حاكم شرع باشد حكم چگونه مى باشد؟
ج1:  در بدست آوردن فقرائى كه در سئوال ذكر شده است كفايت مى كند ولى در صورت روشن شدن نبود فقر كافى نمى باشد مگر اينكه ذمّه اى آنكه حق بر آن لازم است با جدا كردن و دادنش به حاكم شرع فارغ شده باشد.

«« « 1 » »»