: جستجو

(روزه اى مستحبّى و موارد آن)

س1:  رأى حضرتعالى درباره روزه اى كه ميان مردم معروف به روزه اى زكريّا و آن روزه اى روز يكشنبه از اوّلين هفته اى شعبان است به طورى كه مردم به روزه گرفتن در آن روز اهميت مى دهند و شرعى بودن آن را ادعّا مى كنند آيا روزه گرفتن اين روز به نيّت روزه اى زكريّا جايز است؟
ج1:  بطور عموم روزه گرفتن مستحب است ولى از نظر شرعى در آن روز به عنوان روزه زكريّا وارد نشده است و آوردن آن بدين عنوان كه آن مستحب خاصّى هست بدعت و حرام است و خداوند سبحان عالم است.
س2:  شخصى كه روزه اى مستحبى گرفته است اگر او را پدرش و يا برادرش و يا شخص ديگرى از اهل خانه دعوت كنند بر خوردن و نوشيدن و مى دانند كه آن روزه دار است آيا جايز است بر او كه دعوت آنان را قبول كند، در صورتى كه مى داند كه منظور از دعوت از طرف خانواده آنست كه روزه دار را بخورانند و به ثواب برسند؟
ج2:  مستحب است بر او افطار كند با آنان اگر آنها درخواست كنند كه با آنان بخورد و با اين عمل به اجر روزه و ثواب قبول كردن دعوت مؤمن مى رسد.
س3:  آيا در روايات اهل بيت (عليهم السلام) روزه اى شش روز از روزهاى ماه شوال آمده است همانطورى كه در نزد برادران اهل سنّت اين چنين است؟
ج3:  در روايات اهل بيت (عليهم السلام) نيامده است، بلى در مجموعه احاديث ما بعضى رواياتى كه از طريق اهل سنّت نقل شده است استحباب آن آمده است.
س4:  در رساله اى عملّيه تان (منهاج الصالحين) فرموده ايد كه از صومهاى مستحبّى يكى هم روزه اى روز نوروز است آيا به چه مناسبت روزه اى آن مستحبّى شده است بيان فرمائيد؟
ج4:  در بعضى از اخبار استحباب روزه اى نوروز با برخى از اعمال وارد شده است كه آن را در مفاتيح الجنان هم ذكر كرده است، آرى براى ما روز نوروز تعيين نشده است شايد مراد از نيروز در وقت صدور روايت غير از نوروز فعلى بوده باشد ولى بجا آوردن عمل آن در نوروزى كه اكنون معروف است به اميد مطلوبيّت عيبى ندارد.

«« « 1 » »»