: جستجو

(احكام قضاء ماه رمضان و بقيّه اى احكام روزه)

س1:  شخصى كه در ذمّه اش روزه اى قضا هست ولى در گرفتن روزه اى قضا مسامحه كرد تا اينكه بواسطه اى مرض مستمّر از اداء آن عاجز گرديد، آيا لازم است كه به آن وصيت نمايد؟
ج1:  بلى واجب است كه به آن وصيت كند.
س2:  مؤمنى بر ذمه اش روزه اى واجبى (كفّاره و يا نذر) هست و او به جهت زياد بودن گرما در فصل تابستان نمى تواند روزه بگيرد، آيا جايز است كه او روزه اى واجب بر او را در فصل پائيز بگيرد؟ و آيا جايز است بر او كه روزه اى مستحبى بگيرد پيش از آنكه روزه اى واجبى را بگيرد يا نه؟
ج2:  ظاهر اين است كه واجب است روزه اى كفاره را بگيرد در صورتى كه حرجى نباشد ولى اگر شتاب به گرفتن روزه اى كفاره نكرد و روزه اى مستحبّى گرفت روزه اش از او صحيح است.
س3:  اگر كسى كه روزه اى نذر را در روز معيّن نگرفت آيا قضايش بر او واجب است و اگر آن روز با چند روز ديگر پشت سر هم نذر شده باشد آيا در قضاى آن هم پشت سر هم روزه گر فتن لازم است يا نه؟
ج3:  اگر روزه اى نذر شده در آن پشت سر هم بودن در وقت معين باشد مانند ده روز از اوّل ماه رجب از سال معين باشد ظاهر اينست كه قضاى روزه اى كه فوت شده است كافى است نه چيز ديگر، و امّا اگر در وقت معين نذر نكند مانند اينكه نذر كند ده روز پشت سر هم روزه خواهم گرفت آنوقت لازم است كه تمامى روزها را دوباره بگيرد تا پشت سر هم بودن محقق گردد پس اگر در روز پنجم افطار نمايد به چهار روزى كه روزه گرفته اعتنا نخواهد كرد و دوباره بايد ده روز پشت سر هم روزه بگيرد.
س4:  شخصى كه در ماه مبارك رمضان مريض شده و روزه نگرفته و سپس مرض آن ادامه يافته و پيش از ماه رمضان دوم وفات نموده در صورتى كه مالى از خود گذاشته و وصيت كرده كه ثلث خودش را خرج نمايند و هر چه بر آن واجب است بدهند آيا فديه (كفاره) روزه اى كه نگرفته است واجب است بدهند؟
ج4:  فديه (كفاره) دادن از طرف آن لازم نيست.

«« « 1 » »»