: جستجو

(ثابت شدن ماه)

س1:  از رساله هاى عملّيه اى علماء (رضوان الله تعالى عليهم) فهميده مى شود به تجهيزات رصد خانه هاى فلكى (منجمين) نمى توان در ثبوت ماه رمضان اعتماد كرد آيا اين امر بر ديگر ماههاى سال قمرى بالخصوص به ماه ذيحجة هم شامل مى شود يا نه؟
ج1:  آرى بر تمامى شهرها شامل مى گردد، و صحيح نيست اعتماد كردن به آن چيزهائى كه يقين آور نيست بجز از بينّه (دو شاهد عادل).
س2:  اگر ماه نزد حاكم شرعى ثابت شود آيا براى مكلف جايز است روزه اش را افطار نمايد اگر قانع شود بر ثبوت آن نزد حاكم شرعى و يا اينكه واجب است خودش جستجو كند و بدست آورد؟
ج2:  اگر بداند كه حتماً در نزد حاكم شرعى ثابت شده است به طورى كه نزد او ماه ثابت نمى شود مگر اينكه ماه در واقع بوده باشد و يا بواسطه اى بينّه اى شرعى (شهادت دو شاهد عادل) ثابت شده باشد آنوقت جايز است كه بر ثابت شدن نزد او اعتماد كند.

«« « 1 » »»