: جستجو

(شرايط صحت روزه)

س1:  آنهائى كه در گذشته از اهالى فاو بودند و اكنون هم به آنها اهالى فاو گفته مى شود در صورتى كه در آنجا نمى نشينند ولى براى گرفتن ماهى از دريا كه مى روند از محل سكونت خودشان به اندازه اى مسافت شرعى مسافرت مى كنند،ليكن در فاو دو روز و يا بيشتر مى مانند آيا حكم روزه و نمازشان چيست؟
ج1:  آنان با اين وضع مسافرند و لازم است روزه شان را افطار و نمازشان را شكسته بخوانند مگر اينكه زندگى بيشتر آنها در سفر باشد به طورى كه در زندگى آنها مسافرت عادتشان شمرده شود و بيشتر مسافرت نمايند كه در آنوقت تمام نمودن نماز و روزه گرفتن واجب مى شود مگر اينكه يكى از آنها ده روزى در يك جا بماند كه در اين صورت در سفر اوّل قصر مى خواند و روزه را مى خورد سپس در سفر دوم و بعد از آن برمى گردد بر اينكه نماز را تمام بخواند و روزه را بگيرد.
س2:  كسى كه پيش از ظهر مسافرت مى كند و از شب قصد مسافرت نداشته بايستى آن روز را روزه بدارد آيا اين حكم مختص به ماه رمضان است؟
ج2:  احتياط وجوبى اينست كه به شهر رمضان بسنده شود.
س3:  روزه اى مستحبى گرفتن براى كسى كه روزه اى واجبى از قضاى ماه رمضان و يا غير از آن بر ذمّه اش هست جايز نيست ولى اگر پسر بزرگ كه روزه اى پدرش بر او واجب است و بر فرض اينكه روزه اى قضاى خودش هم دارد و هم چنين بر او روزه اى اجاره اى هم واجب است آيا مى تواند روزه اى مستحبى بگيرد يا نه؟
ج3:  فقط در آنوقتى كه بر خود او روزه واجبى باشد نمى تواند روزه اى مستحبى بگيرد نه در ساير صورتهاى ذكر شده.

«« « 1 » »»