: جستجو

(احكام خلوت)

س1:  شخصى هست كه مادر مريض و پيرى دارد كه مدفوعش را نمى تواند نگهدارى نمايد ، و گاهى زنى كه به پاك كردن آن قيام كند پيدا نمى شود و ضرورت پيدا مى كند كه او را از نجاسات پاك كند و بوهاى بد را بر طرف نمايد آيا بر آن پسر تطهير مادر جايز است اگر چه اين امر به نگاه كردن و لمس كردن به عورت او سبب گردد مخصوصاً موقعى كه به غير از اين راه نتوان تطهير نمود ؟
ج1:  اينكه ضرورت اقتضاء مى كند جايز است ولى اگر ممكن باشد كه دستهايش را بپوشاند و با پارچه و كهنه تطهير نمايد لازم است آن طور كند و اگر به نگاه كردن مضطّر باشد با دقت نظر نكند .

«« « 1 » »»