: جستجو

(كفّاره)

س1:  آيا كفّاره واجب مى شود بر كسى كه پيش از رسيدن به حدّ ترخص افطار كرده در صورتى كه جاهل به حكم و يا جاهل به موضوع بوده و سفر او در شهر رمضان به اندازه اى مسافت شرعى مى باشد؟
ج1:  اگر اين طور بداند كه اين بر او جايز است واجب نمى شود بر او كه كفاره بدهد بلكه قضا و فديه دادن براى تأخير قضا از سال اوّل اگر تأخير حاصل شود كفايت مى كند.
س2:  اگر كسى براى نجات دادن غرق شده در ماه رمضان به آب فرو رود (ارتماس كند) آيا كفّاره اى افطار عمدى بر او واجب مى شود؟
ج2:  در مثل آن كفّاره واجب نمى شود.
س3:  در مسأله اى افطار به حرام كفّاره اى جمع ميان خصلتهاى كفّاره آيا احتياط وجوبى مى دانيد و يا استحبابى مى دانيد؟
ج3:  جمع ميان خصلتهاى كفّاره در صورت شكستن روزه با حرام واجب است.
س4:  پيره زنى كه نمى تواند روزه بگيرد آيا مى تواند فديه اش را به پسرش كه زن گرفته و نابينا و فقير است بدهد؟
ج4:  جايز نيست كه فديه را بر آن بدهد مگر اينكه عاجز باشد از اينكه بر او انفاق نمايد و يا اينكه براى نفقه اى كه بر او دادن آن واجب نيست همانند پرداخت قرض آن بدان عنوان بدهد.
س5:  زنى كه نماز و روزه اش را سالها ترك نموده سپس مى خواهد قضا نمايد حكم روزه اش از جهت كفاره و فديه چيست؟
ج5:  واجب است بر او قضاء و كفاره از هر روز كه شصت مسكين را طعام بدهد و اگر به جهت بيشتر بودن كفاره بر آن نتواند بدهد آن اندازه كه مقدور است بدهد سپس از طرف باقيمانده اى كفاره استغفار كند، و افضل از آن اينكه عوض آن تصدق به اندازه اى توانائيش بنمايد همانطورى كه بر او فديه براى تأخير قضاء كه عبارت از يك كيلو گرم از طعام مانند آرد و خرما است از بابت هر روز واجب مى باشد.
س6:  اگر از مكلف روزه اى ماه رمضان چند سال فوت شود آيا بر او قضا و كفاره واجب مى شود در صورتى كه او احكام قضا و كفّاره را نمى دانست؟
ج6:  اگر او مى دانست كه روزه بر او واجب است و از روى سهل انگارى روزه را نمى گرفت قضا و كفّاره بر او واجب مى شود و فديه هم براى تأخير قضا واجب مى باشد.
س7:  شخصى كه يك روز از ماه رمضان را به جهت پيش آمدهاى خانواده اى و يا درسى نه به قصد گناه عمداً بخورد حكمش را بيان فرمائيد.
ج7:  اگر واجب بودن روزه را بر او مى دانست به جهت سهل انگارى خورد قضا و كفاره بر او واجب مى شود.
س8:  كسى كه به طور عمد روزه اش را در ماه رمضان خورده است و خواست كه قضا نمايد و روزه گرفت باز هم پيش از ظهر خواست روزه اش را باطل كند و هم چنين كسى كه چند روزى از ماه رمضان را مى خواست قضا نمايد و خواست روزه اى قضا را بخورد آيا حكم شرعى آن چيست؟
ج8:  افطار نمودن پيش از ظهر در روزه اى قضا جايز است، ولى بعد از ظهر افطار حرام است و اگر بعد از ظهر افطار نمايد بايد به ده مسكين از لحاظ كفاره طعام بدهد.

«« « 1 » »»