: جستجو

(چيزهای که روزه را باطل می کند)

س1:  روزه دارى كه غسل جنابت را براى نماز صبح ترك نمود و تيمّم كرد در صورتى كه اعتقاد بر اين داشت كه اگر غسل كند مريض مى شود آيا روزه اش صحيح است؟
ج1:  روزه اش صحيح است.
س2:  اگر روزه دار مانده اى غذا در دهان را فرو برد آيا روزه اش باطل مى شود يا نه؟
ج2:  بلى باطل مى شود در صورتى كه عمداً فرو برد.
س3:  اگر براى شوهر و زن غسل كردن در شب ماه رمضان ممكن نباشد آيا جايز است كه زن حاضر به عمل زناشوئى شود؟ و آيا در صورت ممكن بودن سفر در اين شب آيا باز هم تمكين نمودن با علم به اينكه همسرش اجازه نمى دهد و يا سفر به او حرجى است جايز است؟ و حكم اينكه غسل كردن تنها به زن ضرر نمى كند چطور است تمكينش جايز است؟
ج3:  اگر ممكن نبودن غسل به جهت تنگى وقت باشد جايز نيست كه تمكين به شوهر نمايد و اگر به لحاظ عذر ديگر باشد مانند نبود آب و يا مرض جايز است كه تمكين نمايد و احتياط وجوبى بر آنها اينست كه پيش از صبح عوض غسل تيمم كنند.
س4:  شخصى جنب شده ولى نمى داند كه پيش از صبح بوده و يا پس از آن بوده و غسل نكرد تا اينكه آفتاب طلوع كرد حكم آن را بيان فرمائيد؟
ج4:  به روزه اش ضرر نمى رساند ولى او در نمازش كه اهميّت آن از روزه بيشتر است كوتاهى كرده است.
س5:  مردى در ماه رمضان پيش از اذان صبح محتلم و جنب شده است و چون مريض و بدنش ناتوان است و خانه اش درست و حسابى نيست و حمامى كه از سرما موقع غسل كردن نگه دارد ندارد و او غسل نكرد تا اينكه آفتاب درآمد و سپس نماز خواند و روزه را گرفت حكم آن با اين وضع چيست؟
ج5:  روزه اش صحيح است و چيزى بر آن نيست اگر از غسل كردن براى ضررش بترسد همانطورى كه فرض شده است اگر چه احتياط مستحبى آن است كه تيمم بنمايد ولى براى آن به جهت نمازش تيمم واجب است.
س6:  آيا دروغ گفتن به امامان معصوم (صلوات الله و سلامه عليهم) براى ضرورت تقيّه در ماه رمضان و غير رمضان جايز است و اگر كسى اين را در ماه رمضان كرد آيا آن روز را افطار كرده و بر او قضاء و كفّاره لازم است يا نه؟
ج6:  بلى اگر ضرورت ايجاب كند جايز است و روزه باطل نمى شود و اگر توريه ممكن باشد و مكلف به عوض بودن آن متوجّه باشد واجب است توريه نمايد و دروغ گفتن حرام مى شود و روزه اش باطل مى گردد.
س7:  آيا دروغ بستن به پيامبران پيش از پيامبر ما حضرت محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) از باطل كنندگان روزه است؟
ج7:  از باطل كنندگان روزه نمى باشد مادامى كه دروغ بر دروغ به خداوند متعال بر نگردد.
س8:  آيا دواى مُسهل (نرميّت آور) كه براى مريض بكار برده مى شود روزه را باطل مى كند يا نه؟
ج8:  اگر از راه معده بكار برده نشود روزه را باطل نمى كند.
س9:  آيا در رستورانها و خوراكپزيها در ماه مبارك رمضان به كسانى كه افطار مى كنند خوراك دادن جايز است يا نه؟
ج9:  بلى جايز است اگر احترام ماه رمضان از بين نرود و تشويق به خوردن روزه اى به وجه حرام نباشد.
س10:  كسى كه در ماه مبارك رمضان با زنش بازى كرد در صورتى كه اطمينان كامل داشت كه منى از آن نمى آيد ولى به طور غير مترقبه و ناگهانى منى آمد وليكن نمى داند كه آمدن منى نزديك صبح بود و يا پس از صبح بود و غسل نكرد زيرا كه او مى دانست كه نمى تواند پيش از صبح غسل را تمام كند، حكم آن نسبت به روزه اى آن روز چيست؟ اميد اينكه حكم كسى كه حرام بودن ماندن بر نجاست را و مضطر بودن آن را مى داند و كسى كه نمى داند را بيان فرمائيد؟
ج10:  روزه اش در دو صورت صحيح است، بلى اگر آشكار گردد كه جنابت به اندازه اى معتدبه پس از طلوع صبح بوده كه اگر جستجو مى كرد صبح را تشخيص مى داد آنوقت روزه اش باطل مى شود، و بنابر احتياط وجوبى قضاء بايد بكند ولى كفاره بر او واجب نيست.

«« « 1 » »»