: جستجو

(احكام مسافر)

س1:  شخصى كه مسافرت مى كند ولى شرط ها و قانونهاى نماز مسافر را نمى داند آيا جايز است كه به هنگام سفر كردن ميان قصر و تمام جمع نمايد؟
ج1:  بلى جايز است اين بر آن.
س2:  حضرتعالى فرموده ايد كه در كوفه انسان اختيار دارد نمازش را شكسته و يا تمام بخواند آيا منظور تمام شهر است و حد آن چه اندازه مى باشد؟
ج2:  مقصود از آن شهر قديمى كوفه است كه آن از شهر فعلى كوفه بزرگتر است به طورى كه مسجد سهله داخل شهر كوفه مى باشد.
س3:  برخى از نمازهاى مستحبّى روزانه كه در سفر ساقط است آيا منظور از آن اينست كه از نظر شرعى بجا آوردن آن جايز نمى باشد؟
ج3:  خواندن آن جايز نيست بلكه در سفر بدعت است.

«« « 1 » »»