: جستجو

(سجده سهو)

س1:  آيا كلام بى جا در نماز مستحبى هم اثر مى گذارد و بر آن سجده اى سهو لازم مى گردد؟
ج1:  سجده اى سهو واجب نيست اگر چه احتياط استحبابى آنست كه بجا بياورد.
س2:  آيا پس از انجام دادن منافيات نماز جايز است سجده هاى سهو را بجا بياورى يا نه؟
ج2:  احتياط وجوبى آنست كه انسان با منافيات نماز ميان نماز و سجده هاى سهو فاصله نياندازد ولى اگر منافيات هم فاصله باشد باز هم ساقط نمى شود وجوب سجده سهو و بجا آوردنش صحيح است.
س3:  اگر انسان در برخى از جزئهاى دوتا سجده اى سهو دو باره سهو كند آيا بر او واجب است بر آن دو سجده اى سهو بجا بياورد؟
ج3:  واجب نمى شود بر آن سجده اى سهو براى سهو كردن در سجده اى سهو بلى اگر سهو در نقص سجده باشد احتياط وجوبى اينست كه تدارك سجده اول نمايد اما اگر به زياده باشد باطل نمى كند سجده هاى اوّلى را.

«« « 1 » »»