: جستجو

(پاكى و ناپاكى آب)

س1:  آيا شرط است در پاك كردن با آب متصل به كر و جارى و يا با آب قليل اينكه در وسط استعمال تغيير نكند و آيا در تغيير يافتن به اوصاف نجس و يا متنجّس حكم تفاوت پيدا مى كند و هم چنين اگر تغيير صفت در شستنى كه بعد از آن پاك مى شود با قبل از آن تفاوت دارد ؟
ج1:  اگر تغيير ، آب را مضاف كند و آن را از اطلاق خارج كند آن وقت تغيير مانع از پاك نمودن با آن مى شود ، بلكه احتياط وجوبى اين است در آنجائى كه تغيير يافتن با خود نجس شده باشد ، آب آن اندازه بريزى كه تغيير از بين برود .
س2:  آيا از جنابت و يا غير از آن از غسلهاى واجب با آبى كه بر آن قطره هائى از آب غسل جنابت و يا غسلهاى واجب ديگر ريخته شده است غسل كردن صحيح است ؟ و آيا حكم در يك غسل تغيير مى كند اگر در وسط يك غسل قطراتى از آب استعمال شده در غسل به ظرف آبى كه از آن آب برمى دارد بيفتد آيا با آن آب غسل صحيح است ؟
ج2:  بلى غسل كردن در هر دو صورت صحيح است .
س3:  آيا به آب دستشوئى ( آب لوله كشى كه امروز متعارف است ) احكام آب جارى و كرّ در پاك نمودن بار مى شود ؟
ج3:  در نظر ما ميان احكام آب جارى و كرّ تفاوتى نمى باشد و چند مرتبه آب كشيدن لازم نيست .

«« « 1 » »»