: جستجو

(شك در نماز و افعال آن)

س1:  وقتى كه شكّ عارض شود در حالى كه ايستاده است كه آيا ركوع را كرده است يا نه اگر او ركوع كند شايد دو ركوع كرده باشد پس نمازش به جهت زياده شدن ركوع باطل مى شود و اگر ركوع نكند شايد اصلاً ركوع نكرده به لحاظ كم شدن ركوع نمازش باطل گردد زيرا كه زياد و كم شدن ركن عمدى باشد و يا سهوى باشد نماز را باطل مى كند.
ج1:  اگر در اثناء ايستادن شك در بجا آوردن ركوع نمايد واجب است كه ركوع كند ولى اگر بعداً معلوم شد كه قبلاً هم ركوع كرده بود نمازش را اعاده مى كند و اگر معلوم نشد ديگر چيزى بر آن لازم نيست. (نمازش صحيح است).
س2:  زمانى كه نمازگزار شك كند در نماز چهار ركعتى و احكام شك و سهو را نداند و نمازش را كامل كند سپس آن را اعاده كند آيا ذمّه اش بريئى مى شود؟
ج2:  بلى ذمّه اش بريئى مى شود.

«« « 1 » »»