: جستجو

(احكام جماعت)

س1:  اگر تنها سوره فراموش شود حكم چيست؟
ج1:  حكم آن هم مثل فراموشى حمد است. (كه در مسأله سابق گذشت)
س2:  اگر پيشنماز حمد و سوره يا تسبيحات را فراموش كرد و ركوع كرد وظيفه اى اقتداء كننده چيست؟
ج2:  وقتى كه اقتداء كننده پيش از ركوع متوجه شد خودش قرائت و تسبيح را مى گويد و اگر بعد از ركوع كردن با امام متوجه شد چيزى بر او نيست و نمازش صحيح است.
س3:  موقعى كه نمازگزار در غير ركعت اول به جماعت لاحق شده و نمى تواند سوره را بخواند آيا براى او واجب است كه حمد را با شتاب بخواند تا خواندن سوره بر او آسان باشد، سپس آيا واجب است بر آن ترك مستحبّات قرائت از قبيل استغفار و حمد بر خدا را ترك نمايد، و همچنين آيا واجب است كه كوتاهترين سوره را انتخاب كند؟
ج3:  واجب است حمد و سوره را در صورت امكان بخواند.
س4:  اگر پيشنماز در ركعت چهارم باشد و مأموم هم در ركعت دوّم باشد و براى تشهد بنشيند وقتى كه امام به سلام رسيد آيا به مأموم واجب است نيم خيز باشد يا نه؟
ج4:  ظاهر وجوب (تجافى) نيم خيز بودن در اين مقام است.
س5:  اقتداء كننده اى كه بر پيشنماز در افعال مانند ركوع و سجده از روى غفلت و يا ندانستن مسأله پيشى گيرد حكم آن چگونه است؟ و همچنين حكم آن كسانى كه بوسيله اى اين به امام متصل مى شوند خصوصاً در صف اول چطور است؟
ج5:  نماز همه و جماعتشان صحيح است و آنكه گفته شد به متابعت ضرر نمى رساند.
س6:  حكم اقتداء كننده اى كه حمد و سوره را در دو ركعت اول بواسطه اى ندانستن مسأله مدّتى خوانده است آيا بعد از دانستن در وقت بايستى اعاده و در خارج وقت قضا نمايد؟
ج6:  بر او قضا و اعاده لازم نيست.
س7:  در نماز جماعت وقتى كه مكبّر قد قامت الصلوة گفت برخى از مؤمنين دو سجده اى شكر به قصد قربت به خداوند متعال انجام مى دهند آيا اين جايز است يا مستحب است يا مكروه است و يا حرام مى باشد؟
ج7:  در مستحبات نماز جماعت وارد نشده است بلكه وارد شده است كه مأمومين موقع گفتن قد قامت الصلوة پا مى شوند، پس بنابراين سجده هاى مذكور شرعى نمى باشد بلكه اگر به قصد اين بياورد كه از آداب جماعت و مستحبات آنست بدعت است و امّا اگر به خاطر اينكه سجده اى شكر به خودى خود مستحب است بجا بياورد حرام نمى باشد.

«« « 1 » »»