: جستجو

(نماز جماعت)

س1:  نماز آيات را اگر امام اداء و يا قضاى آن را خوانده باشد سپس برخى از مأمومين كه نماز آيات را نخوانده بودند آمدند و از پيشنماز خواستند كه نماز آيات را با آنها دوباره بخواند، آيا بر امام اعاده كردن نماز آيات گرچه به عنوان استحباب باشد جايز است يا نه؟
ج1:  تكرار آن در قضا شرعى نيست ولى تكرار آن در اداء مادامى كه قرص گرفته است شرعى بلكه مستحب است و ظاهر اينست كه اقتداء كردن به آنكه نماز را اعاده مى كند جايز است هر چند بر او واجب نيست.
س2:  آيا نماز مغرب و عشاء را با هم با جماعت خواندن افضل است در اول وقت و يا اينكه نماز عشاء را تأخير بياندازى در اول وقت فضيلتش (رفتن سرخى مغرب) تنها بخوانى افضل است؟
ج2:  ظاهر اين است كه اوّلى به جهت اهمّيت نماز جماعت افضل است؟

«« « 1 » »»