: جستجو

(اجير شدن بر فارغ نمودن ذمّه اى ديگرى)

س1:  ـ كسى قرآن براى مردگان در مقابل پول مى خواند ولى در قرائتش اشكال و خطا پيدا مى شود آيا حكم شرعى در اين قرائت و وجه آن چيست، آيا جايز است يا نه؟
ج1:  اگر آنكه مال را مى دهد مى داند طرز خواندن اين قارى را و با او شرط صحيح خواندن را نمى كند وجه گرفتن آن جايز است.

«« « 1 » »»