: جستجو

(نماز قضا)

س1:  شخصى كه نماز عشاء را به تأخير مى اندازد تا وقت فضيلتش فرا رسد اگر او بعد از اداء نماز مغرب بميرد قضاى نماز عشاء بر ذمّه اش مى آيد؟
ج1:  بلى.
س2:  شخصى در ذمّه اش قضاى نمازهاى واجبى است ولى او مى خواهد برخى از نمازهاى مستحبى را هم بخواند آيا بر او جايز است ضمن اينكه قضاى نمازهاى واجبى را مى خواند از نمازهاى مستحبى هم بخواند؟ و يا اينكه بر او واجب است اول نمازهاى قضا را به اتمام برساند بعد نمازهاى مستحبى را بخواند؟
ج2:  جايز است بر او نمازهاى مستحبى را بخواند گر چه در ذمّه اش قضاى نمازهاى واجبى بوده باشد.
س3:  عمل به تقيّه آيا قضاى نماز و روزه و غير از آنها را در پى دارد يا نه؟
ج3:  اگر عمل به تقيّه آوردن عمل بر آن طريقى كه در نزد مخالفين است مانند نماز گزاردن با دست بسته باشد اعاده و قضا لازم نيست. ولى اگر با ترك عمل واجب باشد همانند افطار در يوم الشّك وقتى كه ماه در نزد آنها ثابت شده باشد واجب است انسان قضاء نمايد. بلى لابدّ است در جايز بودن عمل به تقيه بايد شرايط موجود باشد.
س4:  منظور از نمازهاى نافله اى رواتب چيست؟
ج4:  آنها نافله هايى هستند كه تابع نمازهاى واجبى كه به ترتيب در شبانه روز واجب مى باشند و آنها نافله اى ظهر و عصر و نافله اى مغرب و وتيره و نماز شب و نافله اى صبح هستند.
س5:  در ميان اهل سنّت و شيعه اختلافى هست درباره اى قضاى مردى كه وفات كرده است كه بر ذمه اى ولىّ آن مى آيد آيا آيه اى از قرآن و يا حديثى از پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)نسبت به لزوم قضاى روزه و نماز متوفّى هست يا نه؟
ج5:  براى اثبات اين موضوع روايات ائمّه اهل بيت (عليهم السلام) كفايت مى كند. و در روايات بسيارى از پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) آمده است « انى مخلف فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى » همانا من ميان شما دو امانت سنگين و گران بها مى گذارم يكى قرآن و ديگرى عترت و اهل بيت من است.

«« « 1 » »»