: جستجو

(نماز آيات)

س1:  در نماز آيات (گرفتگى خورشيد و ماه) اگر قرص بكلى گرفته شود و پس از باز شدن دانسته شود، آيا قضاى آن به مجرّد دانستن واجب مى شود و يا به تأخير انداختن هم جايز است؟
ج1:  به تأخير انداختن قضا جايز است و واجب فورى نيست.

«« « 1 » »»