: جستجو

(قنوت)

س1:  ـ بنابر آن قولى كه قنوت فراموش شده را مى توان بعد از ركوع بجا آورد، آيا جايز است كه در حال فراموشى يك قسمت از كامل كننده قنوت را پس از ركوع بجا آورد خصوصاً بقيّه قنوتهائى كه دعاهاى مخصوصى همانند وتر و غفيله دارند؟
ج1:  آوردن باقيمانده از قنوت پس از ركوع شرعى نمى باشد.

«« « 1 » »»