: جستجو

(تعقيب و سجده هاى شكر)

س1:  حكم مصافحه (دست فشردن يكديگر) بعد از نماز و پيش از شروع كردن به تعقيب همانطورى كه ميان مسلمانان عادت شده است را بيان فرمائيد كه آيا براى آن دليل استحبابى هست يا نه و چگونه با اين عادت رفتار كنيم؟
ج1:  از نظر شرعى ثابت نشده است كه مصافحه پس از نماز مشروع باشد بلى در استحباب مصافحه مؤمن در هر وقت اشكال نيست ولى بجا آوردن آن بعد از نماز به عنوان اينكه بعد از نماز مستحب است و همانند تعقيب است بدعت و حرام است همانطورى كه مصافحه كردن به عنوان اينكه همواره خوب است حرمتى ندارد بلكه خوب است بلى در آنوقت بهتر اينست كه از قبله رو نگردانند زيرا كه بعضى از تعقيبات نماز را مستحب است كه در هيئت وقت نماز بجا آورند.

«« « 1 » »»