: جستجو

(سلام)

س1:  مقصود از عبادالله الصّالحين (بندگان صالح خداوند) در السلام علينا و على عبادالله الصالحين و منظور از عليكم (برشما) در السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته كيانند؟
ج1:  ظاهر اينست كه منظور از عبادالله الصالحين همان معناى عرفى است (بندگان صالح خداست) و همچنين مراد از مرجع ضمير در قول عليكم (بر شما) دو تا ملك و اقتداء كنندگان است اگر سلام دهنده امام باشد و مقصود امام و اقتداء كنندگانى كه در سمت راست و چپ قرار گرفته اند اگر سلام دهنده مأموم باشد بلى اكتفاء كردن به قصد اينكه هر چه منظور از كلام باشد به نحو اجمال هم اشكال ندارد و واجب نيست كه شناختن و تعيين آن بطور تفصيل باشد.

«« « 1 » »»