: جستجو

(سجده)

س1:  زمانى كه انسان مى خواهد آيه سجده را حفظ كند و از دلش مى گذراند و آن را با نگاه كردن به اين آيات در دل تكرار مى كند ولى به زبان نمى آورد آيا سجده كردن بر او هر وقتى كه نگاه بر آيه سجده كرد واجب است و يا تنها به هنگام گفتن با زبان سجده واجب است؟
ج1:  سجده كردن فقط موقع خواندن آيه سجده با زبان است و با خطور از دل و با نگاه كردن به قرآن سجده واجب نمى شود.
س2:  شخصى نماز مى خواند ديگرى آمد و مهر آن را برداشت و رفت وظيفه آن چيست؟
ج2:  كوشش مى كند تا اينكه چيزى كه سجده بر آن صحيح است پيدا كند و لو اينكه با رفتن كمى كه از قبله منحرف نشود و اگر اين هم امكان نداشت جايز است كه نمازش را باطل كند و آن چيزى كه سجده به آن صحيح است را بدست آورد.
س3:  آيا فائده عمليّه اختلاف در مسئله فوق چيست؟
ج3:  گاهى فايده ظاهر مى شود در آن صورتى كه سجده به معناى مصدرى آن بدون نيّت حاصل شود و سجده را به معناى اسم مصدرى آن با نيت ادامه دهد اگر سجده واجب همانا سجده كردن به معناى مصدرى آن باشد اين سجده كفايت نمى كند و اگر به معناى اسم مصدرى باشد كفايت مى نمايد.
س4:  آيا سجده اسم مصدر است يا مصدر است؟
ج4:  استعمال آن مختلف است.

«« « 1 » »»