: جستجو

(قيام)

س1:  آيا ركوع با قيام جلوترش ركن است همانطورى كه از فتواى آقاى خوئى (رحمه الله) چنين فهميده مى شود و يا اينكه آن به تنهائى ركن است؟
ج1:  ركن بودن قيام جلوتر به جهت وابسته بودن ركوع ركن به آنست.
س2:  شخص مذكور آيا مى تواند به پاى مصنوعى خود اعتماد كند در وسط ايستادن به نمازش يا نه؟
ج2:  بلى جايز است.
س3:  شخصى كه يك پايش از ساق بريده شده است پس از ركعت اول بر او دشوار است كه به پا ايستد آيا بر او جايز است كه بقيّه نماز را نشسته بخواند؟
ج3:  اگر براى او ايستادن گرچه با تكيه بر عصا و مانند آن ممكن باشد واجب است بر آن هر اندازه كه عادتاً ممكن است در حال قيام بخواند. و اما اگر ايستادن حرجى و مشقت شديد داشته باشد بقيّه نماز را نشسته مى خواند و در حرجى بودن كفايت نمى كند اينكه براى زود تمام كردن و يا براى درك نماز جماعت و متابعت و غير از اينها باشد بلكه لازم است كه براى ايستادن آن اندازه مشقّت داشته باشد كه نتواند طاقت بياورد و اين امر كمتر اتفاق مى افتد.

«« « 1 » »»