: جستجو

(نيّت)

س1:  كسى براى نماز ظهر پا شده مثلاً ولى نيّت نماز ديگر را كرده است حكم آن را بيان فرمائيد؟
ج1:  اگر نيّت نماز ديگر با قلبش بنمايد به طورى كه از نيّت برخواستن عدول نمايد آنوقت از نماز ظهر حساب نمى شود. امّا اگر فقط در زبان تلفظ به نماز ديگرى نمايد آن اثر ندارد و نماز ظهر حساب مى شود. اگر نيّت آن را نموده و قصد قلبى به آن داشته باشد.

«« « 1 » »»