: جستجو

(فصلهاى اذان و اقامه)

س1:  زمانى كه انسان شك كند كه آيا اين از فصل اذان است مى گويم و يا از فصل اقامه است بنا را بر كدام بگذارد بر اذان و يا اقامه؟
ج1:  بنا را بر اذان مى گذارد و آن را به پايان مى رساند و بعد اقامه را مى خواند.
س2:  آيا جايز است كه گوينده اذان در اذان بگويد (اشهد ان الجنّة حق و ان النار حق و ان الله يبعث من فى القبور) شهادت مى دهم بهشت حق است و همانا آتش حق است و به درستى كه خداوند برمى انگيزد آنانى را كه در قبرها هستند؟
ج2:  بلى جايز است اين نه به قصد جزء بودن از اذان بلكه به قصد اينكه آن شهادت حقّى از دين است.
س3:  آيا فصلهاى اذان از عبارات توقيفى است كه نمى توان بر آن چيزى افزود؟
ج3:  آرى فصلهاى اذان توقيفى است ولى مى توان برخى از عبارتها را با اذان بجا آورد بدون اينكه قصد جزء بودن آن نمايد مانند صلوات بر پيغمبر و آلش (عليهم السلام) در موقع گفتن او و همانند شهادت سوم
س4:  در مسائل منتخبه اى كه مال امام خوئى (قدس سره) است چنين آمده است (و شهادت به ولايت اميرالمؤمنين (عليه السلام) كامل كننده شهادت به رسالت است و در خودى خود مستحب است) آيا معنى اينكه به خودى خود مستحب است چه مى تواند باشد؟
ج4:  مقصودش اينست كه آن مستحب است گرچه شهادت به رسالت جلوتر از آن گفته نشود، زيرا كه آن اقرار به حقّى از دين است.
س5:  آيا بر فصلهاى اذان متعارف مى شود چيزى اضافه كرد، زيرا ما مى دانيم كه شيعه و سنّى هر يكى چيزى افزوده اند آيا معنى اين كار جايز بودن زياد كردن است يا اينكه امر توقيفى است (آن طورى كه وارد شده است بايد آن طور خواند)
ج5:  طرز سؤال دقيق نيست، زيرا كه گفتن شهادت سوم در نزد شيعه اضافه كردن به اذان نيست، و به قصد جزئيّت از اذان هم نيست و بلكه آن همانند صلوات بر پيغمبر و آل او به هنگام گفتن (اشهد ان محمداً رسول الله) زيرا كه آن در نزد فقهاء در اذان و غير اذان امر مستحب است نه بيشتر و چون روايتى از اهل بيت عصمت (عليهم السلام) وارد شده است كه « اذا قال احدكم لااله الاالله محمد رسول الله فليقل على اميرالمؤمنين » به هنگامى كه يكى از شما لااله الاالله و محمد رسول الله گفت پس بايستى بگويد على اميرالمؤمنين است. و براى اين امر همانندى در تاريخ مسلمانان وجود دارد از آنجا كه در كتابهاى تاريخ آمده است كه مسلمانان وقتى كه اسود عنسى را كشتند مؤذّن آنان از جهت اعلان كشته شدن آن در اذان گفت « اشهد ان محمداً رسول الله و ان عيهلة كذّاب » شهادت مى دهم كه محمد پيامبر خداست و همانا عيهلة دروغگو است. و بر آن كسى خورده نگرفت كه بر اذان داخل كردند چيزى كه از اذان نيست و امّا اضافه نمودن « الصلوة خير من النوم » نماز از خواب بهتر است در نزد غير از ما پس ظاهر اينست كه آن از اذان نيست و پس از عصر پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) آن را داخل اذان نموده اند.

«« « 1 » »»