: جستجو

(احكام اذان اقامه)

س1:  وقتى كه انسان نماز ظهر و عصر را و همچنين نماز مغرب و عشا را پشت سر هم مى خواند آيا اذان از نماز دوم ساقط است و آيا ساقط شدن آن لزومى است و يا اينكه انسان مى تواند نگويد و مى تواند بگويد؟ و اگر انسان فاصله اى كمى ميان دو نماز بدهد مانند تسبيح فاطمه زهرا (عليها السلام) آيا براى نماز دومى اذان بگويد يا نه؟
ج1:  در صورت پشت سر هم خواندن اذان از دومى ساقط است و به اذان اوّلى كفايت مى شود و در شرعى بودن اذان دوم اشكال هست پس اگر شخصى بخواهد بگويد بايستى آن را به نيّت رجاء مشروعيّت بگويد و نمى تواند يقين به شرعى بودن آن نمايد، و تعقيب كم ميان دو نماز مانند تسبيح فاطمه زهرا (عليها السلام) و همانند آن خللى به جمع كردن نمى رساند.

«« « 1 » »»