: جستجو

(راه پاك نمودن نجاستها)

س1:  حكم خونى كه در لب موقع شكافته شدن ظاهر مى شود چيست و در صورتى كه نجس باشد، چگونه مى توانيم لبهاى كودك شيرخوار را به هنگام خونى بودن لبهايش بشوئيم چونكه سخت است و اى بسا باعث خفه شدن كودك گردد؟
ج1:  خونى كه در لبها باشد هنگام شكاف برداشتن ناپاك است و پاك نمودن آن در بچّه هم لازم است و سخت بودن پاك كردن آن را پاك نمى كند و پاك كردن آن اندازه سخت نيست كه باعث خفه شدن طفل باشد بلكه مشقت هم ندارد، زيرا كه دهان بچّه را اگر به طرف زمين بگيرند و آب را بريزند كفايت مى كند.
س2:  حكم به دو مرتبه شستن مخصوص به لباس و بدن است و در غير آنها يك مرتبه كافى است؟ و يا اينكه تمامى چيزهائى كه بوسيله بول نجس شده است دو مرتبه شستن واجب است؟
ج2:  تمامى چيزهائى كه با بول نجس شده است لازم است دو مرتبه شسته شود.
س3:  آيا لازم است خود نجاست را پيش از دو مرتبه شستن و يا ريختن بر طرف كرد و يا اينكه رفتن نجاست با شستن اول كفايت مى كند و با شستن دوّم پاك مى شود؟ و بر طرف شدن نجاست با دو شستن و يا دو مرتبه ريختن كافى مى باشد يا نه؟
ج3:  با شستن اوّل اگر خود نجاست از بين برود كفايت مى كند. (و با شستن دوم پاك مى شود)
س4:  امام خوئى (قدس سره) در رساله منهاج الصالحين فرموده است كه اقوى اينست كه آب قليل با ملاقات نجس و يا متنجس تغيير پيدا مى كند، پس اگر ما خواستيم چيزى كه عين نجس به آن برخورد كرده است را پاك كنيم آيا آب در اين موقع با برخورد با عين نجس نجس مى شود يا نه؟
ج4:  وقتى كه محل ناپاك شسته شده و عين نجاسات بوسيله آب از بين رفت آن محل پاك مى شود ولى آب جدا شده (غساله) در نظر ما ناپاك مى شود و حكم تغيير آب در سابق گذشت.
س5:  در پاك نمودن بول بچّه پاشيدن آب همانند ريختن آب است يا نه؟
ج5:  واجب است بريزند و احتياط وجوبى آنست كه فشار هم بدهند.
س6:  بيش از يك مرتبه شستن فقط در بول انسان واجب است و يا به تمامى بولهاى نجس شامل مى شود؟
ج6:  به تمامى بولهاى نجس شامل مى شود.
س7:  آيا لازم است تمامى آب شسته شده (غساله) از لباس و بدن و غير از آنها ريخته شود؟ و حكم آنكه نوعاً بعد از ريخته شدن غساله مى ماند چيست؟
ج7:  لازم است به اندازه متعارف آب شسته شده جدا شود و باقى ماندن چيز كمى كه نوعاً باقى مى ماند ضرر نمى رساند.
س8:  منظور از محل جمع شدن غساله (آب شسته شده) چيست؟ و آيا مراد از آن محلّهاى پراكنده ايست كه آب در آنها بعد از شستن باقى مى ماند و يا چيز ديگرى است؟ و آيا مى توانيم زمين سفت را اينطور بشناسانيم كه آب از آن نفوذ نمى كند؟
ج8:  محل جمع شدن غساله (آب شسته شده) جائيست كه محل نجس را با آبى كه شسته اند در آن جمع شده باشد همانند پائين خم يا گوشه منزل در صورتى كه سراشيب باشد و در آن جا سوراخى نباشد كه آب شسته شده برود.
س9:  چگونه مى توانيم زمينى كه نجس شده است با آب كم در صورتهائى كه ذكر مى شود پاك نمود صورت اول اگر زمين سفت و يا نرم و شنزار باشد صورت دوم اگر عين نجاست بوده باشد و يا نبوده باشد، و آيا شرط است آب اگر كم باشد جريان كند؟ و حكم زمينهائى كه در آنها آب جريان نمى كند در صورت نجس شدن چه بايد كرد؟ و آيا لازم است كه آبى كه به زمين ريخته شده در موقع پاك نمودن آن آب بايد فر رود بطور كامل خشك شود و يا اينكه چيزى از آن در برخى از جاها بماند عيب ندارد؟
ج9:  صورت اوّلى: زمين در تمامى آنها بعد از جدا شدن آب شسته شده پاك مى شود و اگر آب نفوذ به توى زمين نرم و شن زار كند توى آن ناپاك و ظاهرش پاك مى شود بلى اگر نفوذ كند رطوبت كمى باشد باطن هم نجس نمى شود.
صورت دوم: پيش از پاك كردن با آب، عين نجس را بايستى از ميان برد و لازم نيست بوسيله آب آن را نابود كرد بلكه لازم است كه آن از بين برود گرچه بوسيله يك قطعه پارچه پاك جذب نمايند، و لازم است آب شسته شده به آن اندازه كه در جواب بعضى از سؤالات گذشته گفتيم زايل بشود.
س10:  آيا يك مرتبه آب ريختنى كه به مدت زمان (دو مرتبه شستن و يا دو مرتبه آب ريختن و فاصله ميان آنها) كفايت از دو شستن و دو مرتبه آب ريختن كه در پاك كردن لباس و بدن و غير از آنها لازم مى باشد كفايت مى كند و يا اينكه جدا شدن آب شسته شده در تحقق دو شستن لازم است؟
ج10:  جدا شدن غساله و دو بار شستن لازم است و يك مرتبه آب ريختن و گرچه مدت زيادى ريخته شود كافى نيست.
س11:  آيا در پاك كردن بول بچّه شرط است كه غذاى بچه تنها شير (شير طبيعى) باشد و غذاى ديگر نخورد و چگونه مى باشد كه عوض آن شير اكنون كه متعارف است از شير مصنوعى استفاده مى نمايند آيا آنهم مثل شير مادر است و آيا خوردن آب و يا دواء و يا طعام و يا خيلى كم از طعام عيب مى رساند و اگر طعام عيب نرساند اندازه آن طعام را بيان فرمائيد؟
ج11:  پاك كردن بول پسر بچه و دختر بچه در هر حال لازم است غايتش اينست كه شستن در آنها لازم نيست بلكه ريختن آب سپس يك مرتبه فشار دادن در پسر بچه و دو مرتبه در دختر بچه كفايت مى كند همه اينها در صورتى است كه آنها نخورند و احتياط وجوبى اينست كه شير مصنوعى هم در حكم خوردن است بلى دواء به خوردن لاحق نمى گردد.
س12:  آيا شرط است كه آب به چيزى كه نجس شده است ريخته شود و يا اينكه آن چيز نجس شده را داخل آب نمايند و آيا آن در خصوص آب كم است و يا اينكه آب كر و جارى هم مثل آن است اميدواريم جواب آخرين بار شستن را با غير آن هم بيان فرمائيد؟
ج12:  بلى شرط است كه آب به چيز نجس شده ريخته شود مگر در بعضى از جاها كه متعارف است پاك كردن با داخل كردن چيز نجس شده بر آب مى باشد همانند لباسى كه آن را در تشت و مثل آن پاك مى كنند.
س13:  اگر زمين مردار شده و عين نجاست در آن نيست و به آن آب كم ريخته شود آيا ضرورت دارد كه اين آب را زمين بطور كامل بخود بكشد، و يا اينكه زمين پاك مى شود اگر چه از آبى كه ريخته شده است در بعض جاها مانده باشد؟
ج13:  اگر آب كمى كه متعارف است مى ماند باقى مانده باشد ضرر نمى رساند بلكه اگر آب بيشتر جريان كند و آب شسته شده برود آنوقت آب زياد هم بماند عيب ندارد.
س14:  چيزهائى ساخته شده كه از مملكت هاى كفر مى آيد و داراى ژلاتين حيوانى مى باشد آيا ممكن است بگوئيم كه به صورت ديگرى تبديل شده (استحاله شده) با اين فرض اين ساخته شده پاك و حلال مى باشد؟
ج14:  ژلاتين با اصلش مبانيت ندارد و بدين صورت افتادن اصلش از باب تبديل به ديگرى (استحاله) كه پاك كننده است نمى باشد و آن همانند سوا شدن مواد چربى با حرارت و جوش خوردن است. بلى اگر ژلاتينى از استخوان گرفته باشد آن پاك است زيرا كه به استخوان حيات حلول نمى كند. پس آن از ميته هم پاك است آنوقت خوردن آن اگر از حيوانى كه خوردنش حلال است گرفته باشند حلال است.
س15:  اگر يك قسمت از بدن من مثلاً بوسيله بول نجس شده باشد آيا جايز است كه من آن را با راههائى كه در ذيل درج مى شود پاك نمايم. سؤال اوّل: نجاست را بوسيله پارچه يا با مثل آن اگر عين نجاست بوده باشد برطرف كنم سپس همان پارچه را بشويم و با مختصر رطوبتى كه در آن پارچه باقى مانده است جائى كه نجس است بكشم (مسح كنم) و دوباره پارچه را بشويم و همان عمل را تكرار كنم؟ سؤال دوم: طرز دوم اينكه به نحو اوّلى رفتار كنم فقط عوض مسح و كشيدن آب پارچه بوسيله فشار آن به محل نجاست بريزم؟ سؤال سوم: دستم را تر مى كنم و عين نجاست را اگر باشد بر طرف مى كنم و بدان جهت دستم را مى شويم و با دست تر آن مكان نجس را مسح مى كنم سپس دستم را مى شويم و دوباره محل نجس را با دست تر مى كشم (مسح مى كنم) آيا بدينوسيله پاك مى شود يا نه؟
ج15:  جواب اول: كشيدن و مسح با پارچه كفايت نمى كند بلكه لازم است آب بوسيله ريختن و يا فرو بردن و همانند آنها آب محل نجس شده را فرا گيرد.
جواب دوم: اگر آب ريختن بدينوسيله عملى شود و آب شسته شده بيرون ريخته شود در پاك كردن كفايت مى كند.
جواب سوم: گفتيم كشيدن دست تر و مسح كردن پاك نمى كند.
س16:  برخى لباسشوئى هاى برقى اتوماتيكى هستند كه شيلنگى كه متصل به آب كر و يا جارى است آب را بر آن مى رساند و آب لباسها را هم فرا مى گيرد و سپس آب قطع مى شود آن وقت لباسشوئى آبها را خالى مى كند و لباسها را در داخل مى گرداند سپس آب مى آيد و لباسها را فرا مى گيرد و چندين مرتبه قطع و وصل تكرار مى شود آيا در صورت نجس بودن لباسها پاك مى شوند يا نه؟
ج16:  بلى پاك مى شوند.
س17:  آيا پاك نمودن چيزى با كرّ احتياج به چند مرتبه شستن و فشار دادن دارد در صورتى كه آن لباس و يا رختخواب باشد.
ج17:  به چيزى از اينها احتياج ندارد. بلى رفتن عين نجاست لازم است و در مثل بول واجب است كه آن از لباس و بستر بيرون رود گرچه با بيشتر ريختن آب بر آن بوده باشد.
س18:  در جواب برخى از استفتاها ذكر فرموده ايد كه استحاله پاك كننده مخصوص است به آنكه استحاله شده (عوض شده) از سنخ بوجود آمده از آنكه در نظر عرف از آن استحاله گرديده است باشد، پس آيا منظور از اين اينست كه استحاله شده اگر از سنخ آنكه از آن استحاله گرديده، از نظر عرف نبوده باشد بلكه ضد و يا چيز ديگرى از نظر عرفى باشد آنوقت استحاله پاك كننده نيست، اميدواريم ضابطه استحاله پاك كننده را توضيح دهيد؟
ج18:  معيار در اينجا دو تا بودن موجودها است با نگرش عرفى به طورى كه يكى از آنها باقى بودن ديگرى به شمار نيايد و استمرار آن نباشد تا اينكه استصحاب نجاست از حال اول به حال دوّم جارى نشود.
س19:  آيا آفتاب از پاك كننده ها است؟
ج19:  بلى از پاك كننده ها است با شرايطى كه در رساله منهاج الصالحين بيان كرده ايم.
س20:  آيا مكانى كه مردار شده است تنها با تابش آفتاب بر آن پس از خشك شدنش با هوا پاك مى شود يا نه؟
ج20:  در پاك شدن بوسيله آفتاب چندين شرط است: 1ـ بايستى آن چيز از منتقل شده ها نباشد مانند ديوار و درب 2ـ با رطوبت باشد 3ـ و تنها بوسيله تابش آفتاب خشك شده باشد، و بواسطه هوا و مانند آن خشك نشده باشد.
س21:  وسايل الكترونى وسايل حسّاسى است پس اگر به آنها نجاستى بيافتد و به اندرون آن سرايت كند و هر كسى كه به آن دست مى زند نجس مى كند بدون اينكه ضررى به آن برساند آيا چگونه آن را مى توان پاك نمود؟
ج21:  زمانى كه پاك كردن آن با آب ممكن نباشد در نجاستش باقى مى ماند و هر كه به جاى نجس با رطوبت برخورد كند لازم است كه آن را بشويد.
س22:  الكل هائى كه براى بعضى از دواها افزوده مى شود آيا استحاله حساب مى شود به جهت اينكه جريانات شيميائى صورت مى گيرد پس مى توان گفت دوا پاك است يا نه؟
ج22:  اگر الكل بخودى خود منقلب بشود و از مست كنندگى به جهت جريانات شيميائى خارج شود پاك مى گردد، امّا اگر مست كننده بودنش به لحاظ مخلوط شدن آن با بقيّه مواد دواء باشد بدون اينكه به خودى خود منقلب باشد آنوقت در نجاست خود باقى مى ماند و نجس كننده هم مى باشد.
س23:  از موادّ صابون و شامپو الكل مى باشد، آيا حكم به پاكى آن مى توان نمود به لحاظ اينكه استحاله مى شود و دواها و عطرها هم همانطور مى باشند؟
ج23:  پاك نمى شود چون بدينوسيله استحاله محقق نمى شود، بلى اگر انقلاب (عوض شدن) محقق باشد پاك مى شود و ما در جواب سؤال پيشين هم ذكر نموديم.
س24:  معروف است كه از مواد اصلى صابون پيه (چربى حيوانى) و چيزهاى ديگر است كه بعد از فعل و انفعال شيميايى صابون بوجود مى آيد وقتى كه پيه نجس باشد و يا با نجس برخورد كند آيا به پاكى صابون حكم مى شود بدين لحاظ كه فعل و انفعالات شيميايى آن را استحاله كرده است، ( عوض شده است )؟
ج24:  اين عوض شدن از استحاله پاك كننده نمى باشد، بلكه آن مخصوص است به جائى كه عوض شده در نظر عرف از سنخ آنكه از آن عوض شده است باشد گر چه در حقيقت همانطور نيست مانند جوجه از تخم و خاكستر از جسم سوخته شده و بخار از آب.

«« « 1 » »»