: جستجو

(آنكه در نماز از نجاست آن عفو شده است)

س1:  حكم خونى كه در جاى زخمى شده است و بيشتر از معتاد است و پاك كردن به جهت بسته شدن خون باعث درد بيشترى مى شود را بيان فرمائيد؟
ج1:  خون زخمها پيش از خوب شدنش عفو شده و بر طرف كردن آن در نماز لازم نيست اگر چه بسيار باشد.

«« « 1 » »»