: جستجو

(چگونگى سرايت نجاسات)

س1:  وقتى كه عضوى را به بدن زنده لاحق كنند و جوش بخورد آيا جزيى از آن حساب مى شود؟ و اگر عضو از بدن كافر باشد آيا پس از لاحق شدن به بدن زنده حكم به پاكى آن مى شود يا نه؟
ج1:  وقتى كه جوش بخورد و حيات به او حلول كند آن وقت جزئى از بدن زنده حساب مى شود و در حكم بدن مى باشد بلى اگر آن عضو از نجس العين بوده باشد بنابر احتياط وجوبى آن اندازه مدت بايد سپرى شود كه در نظر عرف مردم از بدن ميّت حساب شود همانطورى كه در باب طهارت رساله مان منهاج الصالحين ذكر كرده ايم.
س2:  زمانى كه مؤمن جنب باشد و بدنش با آب تر باشد و با چيزهاى ديگر برخورد نمايد، آيا آن چيزها نجس مى شود يا نه؟ و آيا در اين موضوع ميان جنب از حرام (همانند كسى كه بوسيله استمناء جنب شده) و جنب از حلال فرق دارد؟
ج2:  چيزهائى كه با بدن جنب تماس گرفته اگر رطوبت آبى باشد نجس نمى شود و در اين صورت فرقى ميان جنب از حرام و حلال نمى باشد، بلى اگر رطوبت از عرق جنب از حرام باشد نماز خواندن در آنكه به آن عرق اصابت كرده است خواه لباس باشد و يا غير لباس باشد بنابر احتياط وجوبى صحيح نيست.

«« « 1 » »»