: جستجو

(أهل كتاب)

س1:  بعضى از علماء ما (رضوان الله عليه) به نجاست اهل كتاب فتوى داده و ازدواج با زن كتابى را جايز شمرده و عقد دائمى را مكروه دانسته است، وقتى كه مؤمن با زن كتابى ازدواج نمايد چگونه مى تواند از آن بواسطه نجس بودنش اجتناب كند در صورتى كه همسرش مى باشد و با هم زندگى مى كنند؟
ج1:  ممكن است ميان دو امر جمع كرد بواسطه پاك نمودن خويش بعد از ملاقات با آن و چون اين كار دشوار است خودش از تأييد كنندگان پاكى اهل كتاب است بدون اينكه به مرتبه دليل برسد.
س2:  كفر ورزيدن به خداوند متعال زبانى نه عقيده اى و دشنام دادن به پيامبر و يا به يكى از امامان موجب اين مى شود كه شنونده آن را با فراهم شدن شرايط كشتن بكشد؟ و آيا اين كفر و سبّ آن را نجس مى كند و حرمت اموال و ملك هايش را از بين مى برد به نحوى كه براى هر كسى صاحب شدن بر اموال و املاك آن و يا تصرف در آنها جايز باشد؟
ج2:  كشتن حدّ است و آن كفر فحش دهنده و نجس بودن آن و حلال بودن اموالش را نمى رساند، پس تصاحب نمودن اموال آن و تصرف در آن جايز نمى باشد.
س3:  آيا من مى توانم حكم به پاك بودن اهل كتاب نمايم بنابر قول به طهارت آنان در صورتى كه من مى دانم كه او شراب مى خورد و گوشت خوك مى خورد و آيا غايب شدن او پاك كننده است؟
ج3:  با اين وصفى گفتيد باز هم مباشرت با آنان وقتى كه دانسته شود كه آنان خود را بدون قصد تطهير پاك نموده اند مانعى ندارد و در اين صورت بايستى تاريخ نجس شدن و پاك شدن آنان معلوم نباشد و همچنين اگر علم به زمان پاك شدن معلوم باشد ولى تاريخ نجس شدن معلوم نباشد به طورى كه باز هم دانسته نشود كه كدام جلوتر و كدام عقب تر است (در اين دو صورت پاكند) ولى اگر تاريخ نجس شدن آنها معلوم باشد امّا تاريخ پاك شدنشان معلوم نباشد لازم است اجتناب شود و غيبت آنها مطهر و پاك كننده نيست.
س4:  آيا صابئى ها اهل كتاب هستند؟
ج4:  اهل كتاب بودن صابئى ها ثابت نشده است، در هر حال پاكى و جايز بودن ازدواج مخصوص به يهود و نصارى و مجوس مى باشد.
س5:  حكم صابئه چيست؟
ج5:  احتياط وجوبى نجاست آنان است چون كه دين آنان روشن نيست.
س6:  حضرتعالى كه فتوى به پاك بودن كتابى مى دهيد آيا به پاكى آن پيش از آنكه دستهايش را بشويد فتوى مى دهيد و يا به بعد از آن؟
ج6:  بلى حكم به پاك بودن آنان قبل از آنكه دستهايش را بشويد مى دهيم بلى قبل از تطهير مباشرت نمودن با آن و هم كاسه شدن كراهت دارد.
س7:  حكم خوردن و آشاميدن (هم كاسه شدن) با صابئى( ) حرام است يا نه؟ و آيا خوردن و آشاميدن با مسيحى و يهودى و ناصبى حرام است؟ حكم هر يك از آنها را با علم به اينكه آنان با مسلمانان هميشه افت و خيز دارند بيان فرمائيد؟
ج7:  مسيحى و يهودى پاكند امّا صابئى احتياط وجوبى آنست كه از آن اجتناب شود و اما ناصبى اگر نصب و عداوت آن به انكار ضرورى دين برگردد احتياط وجوبى آنست كه از آن هم اجتناب شود والاّ پاك است.

«« « 1 » »»