: جستجو

(چيزهائى كه مى شود به آنها تيمم كرد)

س1:  حكم نماز كسى را كه نه آب پيدا مى كند و نه چيزهائى را كه تيمم بر آنها صحيح است چيست؟
ج1:  بر چنين شخصى اداء و قضاى نماز واجب نيست گرچه احتياط استحبابى در آنست كه نماز را بدون وضو و تيمم در وقت بخواند و قضاى آن را با طهارت بجا بياورد.
س2:  مؤمنى، تربت هاى حسينى (مهرها) را كه در آن نماز خوانده شده است كوبيده و آن را در صندوقى بسته كه دور از نور آفتاب مى باشد گذاشته است تا اينكه با آن تيمم نمايد آيا كار اين درست است و تيمم با آن صحيح است؟
ج2:  بلى كارش درست و با آن خاك تيمم كردنش هم صحيح است.
س3:  چيزهائى كه به آنها تيمم صحيح است مانند خاك و غير آن اگر چسبيده به ديوار باشد آيا تيمم به آنها صحيح است؟
ج3:  بلى جايز است.

«« « 1 » »»