: جستجو

(احكام تيمّم)

س1:  وقتى كه انسان به ديگران مهمان مى شود و جنب مى شود و به جهت شرم آب نمى خواهد تا غسل كند آيا تيمم نمودن آن صحيح است به اعتبار اينكه او در حرج اجتماعى است؟
ج1:  تيمّم او صحيح نيست و واجب است نمازش را دوباره بخواند.
س2:  شرم نمودن مى تواند تيمّم را جايز نمايد؟
ج2:  شرم كردن تيمم را جايز نمى كند و حياء كردن از حلال خوب نمى باشد.

«« « 1 » »»