: جستجو

(غسلهاى مستحبى)

س1:  هر كسى كه روز جمعه بدون عذر غسل جمعه را ننمود آيا قضا كردن آن در روز شنبه ثواب دارد و آيا كفايت از وضو مى كند و آيا قضاى آن مخصوص به روز است فقط يا شب شنبه هم مى توان قضا نمود؟
ج1:  بلى جايز است بر او قضا نمودن فقط در روز شنبه نه شبش و بر اين ثواب داده مى شود وليكن بيشترين ثواب از آن كسى است كه روز جمعه غسل نمايد.
س2:  آيا مشروعيّت غسل كردن تنها براى طهارت و پاكى است؟ و آيا غسل نمودن بخودى خود مستحب است بدون اينكه مناسبت با جمعه و احرام و يا نماز معيّن داشته باشد و آيا آنهم مانند وضو بخودى خود مستحب است؟ و آيا اينطور غسل كردن كفايت از وضو مى كند؟ و چگونه من مى توانم در هر وقتى غسل نمايم؟
ج2:  غسل مزبور مشروعيّت ندارد و با اين جواب حكم بقيّه سؤالها واضح مى شود.

«« « 1 » »»