: جستجو

(حيوان گمشده)

س1:  اگر مجموعه اى از زنبورهاى عسل را كه به سبب سهل انگارى يكى از زنبورداران همسايه و يا به جهت اينكه زنبورها ذاتاً كوچ كردن و بيشتر شدن را دوست دارند پرواز نموده بودند و در دسترس من بودند آنها را گرفتم آيا بر من جايز است كه آنها را تملك كنم و يا اينكه به صاحبش برگردانم: 1 ـ اگر احتمال دهم كه مالك كيست؟ 2 ـ اگر شك كنم كه مالك كدامين است؟ 3 ـ اگر گمان قوى كنم ( ظنّ كنم ) كه مالك كيست؟ 4 ـ اگر يقين كنم كه مالك كيست؟ و آيا بر من واجب است كه زنبورداران همسايه را باخبر كنم، و در صورتى كه گفتم يك مرتبه اينست كه سهل انگارى عمدى مى شود و يك مرتبه غير عمدى مى شود، و معلوم باشد كه زنبورها گاهى براى آنها مالكى مى شود و گاهى بى مالك مى شود، و اگر يكى از آنها خواست من چه كنم؟
ج1:  جايز است كه آنها براى خود بردارى و برنگردانى در آن سه صورتى كه پرسيدى و اما در صورت چهارمى و آن صورت دانستن صاحبش هست واجب است كه آنها را به آن برگردانى.
س2:  حكم گوسفندى كه به خانه انسان مى آيد و صاحبش شناخته نمى شود چيست؟
ج2:  احتياط واجب اينست كه تعريف كند آن را تا اينكه از پيدا شدن صاحبش مأيوس گردد و يكسال بر آن بگذرد سپس آن را تصدق ( احسان ) نمايد، و اگر احتياج به آذوقه داشت و بستگى به خرج مال داشت دادن آذوقه جايز بلكه واجب مى شود و در اين هنگام به حاكم شرعى رجوع مى كند و در فروش آن اجازه مى خواهد تا از زيان دورى نمايد، و اگر مراجعه ممكن نشد جايز است كه آن را بفروشد و حكم گذشته به پول آن جارى مى گردد.

«« « 1 » »»