: جستجو

(در آنچه سوگند و نذر و عهد با آن منعقد مى شود)

س1:  آيا در نذر كردن صيغه لازم است و يا اينكه نسبت نذر به خداوند متعال كفايت مى كند؟
ج1:  در صيغه نذر كفايت مى كند كه آن متضمّن اين باشد كه نذر شده را براى خداوند تعالى قرار دهى به هر نحوى كه شده باشد، و در آن نبودن خطا در قرائت شرط نيست.
س2:  و اگر چنانچه نذر با صيغه شرعى جارى نشده باشد آيا قطع آن جايز است؟
ج2:  قطع كردن آن جايز است ولى بهتر است به آن عمل نمايد.
س3:  اگر نذر كند شخصى با صيغه نذر شرعى صحيح و بگويد (لله نذر علّى اذا تحقق الأمر الفلانى فكرامة منّى الأمام الفلانى ان اعمل كذاو كذا) براى خدا نذر بر من است وقتى كه فلان چيز محقق شد، به خاطر بزرگداشت بر امام فلانى اينطور و اين چنين عمل نمايم و نذرش بر آورده شد، و او هر سال به آن نذرش عمل مى كرد، و اكنون آيا جايز است كه آنيرا كه نذر كرده است كمتر نمايد و يا اينكه بكلّى قطع كند؟
ج3:  چنانچه نذر با صيغه شرعى جارى شده كمتر كردن و قطع كردن جايز نيست.
س4:  شخصى نذر كرده است كه برّه اى را بكشد، آن را خريد كه در روز آينده بكشد هنگام صبح ديد برّه مرده است حكم اين نذر چيست اگر با شرطهاى شرعى نذر واقع شده باشد، اگر با شرايط شرعى نشده باشد يعنى بدون صيغه شرط شده اى (لله علّى نذر) نذر كرده باشد حكمش چيست؟
ج4:  اگر نذر با صيغه شرعى شده باشد واجب است كه برّه ديگرى بگيرد و بكشد تا به نذرش وفا كند، ولى اگر اينطور نباشد واجب نيست كه برّه ديگرى بخرد، لكن بهتر براى آن خريدن برّه ديگرى است كه وفاء به نذرش نمايد اگر چه وفا كردن به او واجب نيست.

«« « 1 » »»