: جستجو

(احكام نذر و سوگند)

س1:  زمانى كه پسر نذر كند نذرى را كه هر روز دو ركعت نماز بخواند و فرض محقق شود (نذرش قبول گردد) ولى بعد از محقق شدن فرض پدرش نهى كند، و در اين صورت هم معناى نذرى كه منحّل شود نمى داند، حكم آن چيست؟ آيا دو ركعت نماز در هر روز براى او واجب مى باشد، و يا اينكه نذر با مخالفت پدر و فراموش كردن ساقط مى شود؟
ج1:  نذر با منحّل كردن پدر منحّل نمى شود، پس واجب مى شود بر فرزند كه به نذر خود ملتزم باشد، و هم چنين نذر ذكر شده با مخالفت پدر و يا فراموشى ساقط نمى شود بلكه كفّاره با بيشتر مخالفت كردن بيشتر مى شود.
س2:  آيا صحيح بودن سوگند موقوف به اذن شوهر و پدر است؟ سپس زنى كه شوهر كرده است آيا درست بودن قسم او بستگى به اجازه شوهرش و پدرش مى باشد؟
ج2:  سوگند با بودن پدر و شوهر لازم نمى شود مگر به اجازه آنها.

«« « 1 » »»