: جستجو

(غسل مسّ ميّت)

س1:  وقتى كه ميّت را قبل از سرد شدن غسل دادند آيا براى غسل دهنده غسل مسّ ميّت واجب است؟
ج1:  اگر قبل از سرد شدن غسل را تمام كند بر او غسل مسّ ميت لازم نيست مشروط بر اينكه بعد از غسل دادن و سرد شدن به آن مسّ ننمايد وگرنه بر او غسل واجب مى شود.
س2:  مدّت زمانى كه ميان مردن انسان (يعنى از موقع خارج شدن روح از بدنش) و سرد شدن بدنش به طورى كه اگر شخصى مسّ نمايد بر او غسل مسّ ميت واجب مى شود، آيا تقريباً ربع ساعت است و يا نصف ساعت است و يا بيشتر مى باشد؟ و آيا اندازه آن در تمامى افراد بشر يكسان است؟
ج2:  براى آن اندازه معيّنى نيست بلكه با اختلاف اشخاص و زمانها تفاوت مى كند.
س3:  شخصى كه لباسهاى ميّت را پس از وفاتش مسّ مى كند و مى شويد آيا به آن شخص غسل مسّ ميّت واجب مى شود يا نه؟
ج3:  غسل مسّ ميّت با برخورد و مسّ لباسهاى ميّت واجب نمى شود.

«« « 1 » »»